Een vast fundament

Les 5a

God schiep de mens (a)

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

De niet inspringende Bijbelgedeelten dienen in de les gelezen te worden.

De Bijbelteksten die iets van de kantlijn inspringen zijn vooral bedoeld als Bijbelse achtergrondinformatie voor de vader of moeder die de les aan de kinderen onderwijst. Bij grotere kinderen kan men ervoor kiezen ze samen in de Bijbel op te zoeken.

De vorige keer zagen we dat God de hemel en de aarde schiep. Hij schiep licht, land, de oceanen, planten, bomen en bloemen, de zon, maan en sterren, en alle dieren. God deed dit niet voor Zichzelf. Hij heeft niets nodig. Waarom schiep God dan dit alles?

De aarde werd klaargemaakt voor de mens

Waarom schiep God de hemel en de aarde? Hij deed het omdat Hij vol liefde voor de mens wilde zorgen. God had alles met liefde perfect geschapen ... want er zou nog iets komen: de mens. Het was niet Gods bedoeling dat de aarde leeg zou blijven, er moesten mensen in wonen.

Jesaja 45:18 Hij heeft haar niet geschapen opdat zij woest (leeg) zou zijn, maar Hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen.

Alles wat de mens nodig had was er. Je kunt het vergelijken met de geboorte van een baby. Als een vader en moeder een baby verwachten, maken ze alles van tevoren met liefde klaar: een bedje, fijne zachte kleertjes, een wandelwagen. Zo had God alles klaargemaakt voor de mens.

Genesis 1:26 En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen!

Deze tekst zijn we al eerder tegengekomen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest waren samen in gesprek. Ze gingen hun plan bespreken om de mens naar het beeld van God te maken, te scheppen. God heeft Zelf besloten hoe Hij de mens zou maken, Hij heeft niemand om raad gevraagd. God is soeverein.

Openbaringen 4:11 U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

De mens was het allerbelangrijkste van Gods schepping. En waarom maakte God de mens? Hij wilde graag dat mensen Hem zouden leren kennen en met Hem contact zouden hebben. Dat wij Hem zouden prijzen, loven.

Zo’n liefdevolle God hebben wij! Als mensen Hem leren kennen, kunnen ze dat ook weer doorvertellen aan mensen die Hem nog niet kennen.

Mattheus 5:16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

God heeft de mens naar Zijn beeld geschapen. Maar wat betekent dat? Zien wij eruit als God? Nee, niet van de buitenkant. God is Geest, Hij heeft geel lichaam. Maar God heeft ons zo gemaakt dat er drie dingen zijn die lijken op iets van God:

 1. onze gedachten, ons verstand
 2. ons gevoel (denk bijvoorbeeld aan blij zijn, boos, verdrietig)
 3. een wil om iets te kiezen

1. God heeft ons verstand gegeven zodat we Hem kunnen leren kennen en met Hem contact kunnen hebben. (Ps 95:6,7) Gods verstand is veel groter dan het verstand van de knapste mensen op aarde. Hoe ouder kinderen worden, hoe meer ze begrijpen. En we weten dat de Heere Jezus kinderen niet wegstuurde. Ook zij kunnen Hem leren kennen.

2. God heeft ons ook gevoel gegeven. Gevoelens zijn goed. De Bijbel laat ons zien dat God dat ook heeft. Hij is meelevend, liefdevol, maar ook boos over kwaad.

Papa en mama houden van jou, maar wij willen toch ook dat jij ons liefhebt? Zo is het ook met God. Hij wil graag dat wij Hem ook liefhebben.

3. God maakte de mens zodat de mens kon kiezen, om God lief te hebben en Hem te gehoorzamen. God gaf de mens een heel speciale plaats in Zijn schepping: De mens moest iets van God laten zien op aarde. De mens moest op de dingen die God gemaakt had passen en de leider zijn over de dieren.

Wanneer je 's morgens uit bed komt, beslis je wat je voor kleren gaat aantrekken (of mama heeft ze misschien uitgekozen). Kan ons shirt zeggen: Nee, vandaag mag je mij niet aan?! Nee toch, jij of mama is degene die het heeft uitgekozen.

En zo is het met veel meer dingen: wat doe je op brood? welke groente wordt er gegeten?

God schiep Adam

Genesis 1
27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.
28 En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!
29 En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.
30 Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.
31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Adam was de eerste en enige mens die God van het stof van de aarde schiep

God schiep eerst de man en daarna de vrouw. We gaan nu eerst de schepping van de man bekijken: God noemde de man Adam, wat 'mens' betekent.

Nadat God ieder lichaamsdeel gemaakt had, een arm, een hoofd, een been, had de mens nog geen leven.

Het gedeelte van de mens dat naar Gods beeld zou zijn, leefde nog niet. Pas nadat God in zijn lichaam ademde werd de mens een levende persoon die God kon kennen, gehoorzamen en liefhebben.

Alleen God kon Adam leven geven. En dat deed Hij door in Adams neusgaten te blazen:

Genesis 2:7 Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Deze eerste mens werd gemaakt uit het stof van de aarde, hij was gezond en sterk. Hij ademde en er was geen ziekte of dood. Later werd zijn vrouw uit hem gemaakt en God vertelde hen dat ze kinderen moesten krijgen, zodat de hele wereld door mensen bewoond zou worden.

Adam is het begin van alle mensen, de voorvader. Alle mensen, van alle culturen, volkeren komen van Adam en Eva.

Handelingen 17:26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen.

Niets wat op aarde is kan zelf leven geven of maken. Al het leven komt van God. Alles wat leeft (mens, dier, plant) heeft God nodig om te kunnen leven.

Handelingen 17:25 Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft.

Een taak voor de mens

Alles is door God gemaakt. Hij mag weten wat Hij ermee doet. Hij is de “Eigenaar”. God heeft besloten om de aarde aan de mens te geven. Hij gaf de aarde niet aan Zijn engelen en ook niet aan Satan en zijn demonen. Is het niet heel bijzonder dat God mensen voor de aarde laat zorgen?

Psalm 24:1 De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen.
1 Kronieken 29:11 Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles.
Psalm 8
3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en het mensenkind, dat U naar hem omziet?
6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.
7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:
8 schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

Alles dat God maakte was goed

Omdat God goed en perfect is, was alles wat Hij maakte goed en prachtig. In het begin was er geen dier die de mens kwaad deed. Een dier hoefde geen ander dier te doden om te eten. En ook de mensen hadden geen vlees nodig.

Genesis 1:31 En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.
Psalm 18:31 Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd.

God rustte na Zijn scheppingswerk op de zevende dag

Hoeveel dagen duurde het dat God alles schiep? Maar zes dagen! Vergelijk hoe lang mensen wel niet bezig om een huis te bouwen. Kijk naar wat God alles in zes dagen schiep!

Inmiddels ben je heel goed gaan begrijpen, dat God veel groter is als wij mensen. Je begrijpt heel goed dat het alleen bij Hem mogelijk is om dat zo snel en goed te doen.

God was na zes dagen klaar met alles wat Hij gemaakt had. Hij rustte op de zevende dag. God rustte niet omdat Hij uitgeput was maar omdat Hij klaar was. God was klaar en niets kon er meer aan worden toegevoegd, Hij was zeer tevreden over alles wat Hij gemaakt had.

Is het niet heerlijk om op een warme dag op vakantie lekker op het strand te zijn, te spelen in het zand, de golven en de warmte van de zon te voelen? Als papa en mama in een strandstoel zitten, kunnen ze genietend kijken naar de zee, naar hun spelende kinderen. Zou de Heere God op de zevende dag niet op zo’n manier hebben gerust en genoten?

In Genesis 2:4 wordt er overigens opeens een andere naam voor God gebruikt: de naam 'HEERE' wordt hier toegevoegd. In de oorspronkelijk Hebreeuwse tekst staat daar: 'Jahwe'. Deze naam betekent dat God de de Eeuwige is, die totaal onafhankelijk van alles is en nooit zal veranderen.
Genesis 2:6 vertelt ons nog een ander interessant detail: toen God alles schiep, hield Hij de aarde niet vochtig door regen maar door een mist.

Vragen

 1. Pas als laatste schiep God de mens. Waarom?
 2. De mens is geschapen naar Gods beeld. Lijken wij dan van de buitenkant op de Heere God?
 3. Er zijn drie dingen in ons, die lijken op iets van God. Kan je het noemen en uitleggen?
 4. Waarom heeft de Heere God de mens gemaakt?
 5. Waarvan werd de eerste mens gemaakt/geschapen?
 6. Toen de eerste mens Adam geschapen was, leefde hij nog niet. Hoe maakte God hem levend?
 7. De Heere God heeft de mens een taak gegeven. Hij gaf hen iets om voor te zorgen. Wat?
 8. God rustte op de zevende dag. Was Hij moe?