Een vast fundament

Les 7

Het contact tussen God en mens verstoord

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Voordat we met deze les beginnen willen we eerst een paar woorden iets duidelijker uitleggen. Het is belangrijk dat je begrijpt wat de woorden betekenen.

verstoren iets in de war brengen, erger dan dat de telefoon “stoort”
vermommen denk aan “verkleden als”
misleiden bedriegen, voorliegen, op de verkeerde weg brengen
kritische gebeurtenis iets wat grote ernstige gevolgen heeft
vernietigen kapot of stuk maken, zorgen dat ze niet meer leven
scheiding tussen God en mens er is een kloof, een scheur, een breuk gekomen in het contact tussen God en mens

Voorbeeld van alledag:

Je gaat een keer na het avondeten papa en mama helpen in huis, je gaat de keuken stofzuigen. Dan wordt het snoer uitgerold, de stekker gaat in het stopcontact, je drukt op de “aan” knop …. er klinkt een hoop lawaai en jij gaat de keuken door ... Als er iemand nu een stuk van het snoer zou doorsnijden (niet uitproberen !!! ) ... dan wordt jouw werk verstoord, de stofzuiger doet het niet meer, hij heeft geen goede verbinding meer met het stopcontact en de stroom ...

Zo heeft Satan ervoor gezorgd dat het contact tussen God en de mens werd verstoord. Hij was diegene die het snoer doorsneed.

In het Bijbelgedeelte dat we vandaag gaan bestuderen leer je over een klein moment dat àlles op aarde veranderde. Het was een kritische gebeurtenis.

Genesis 3
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,
3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.
4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.
5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.
6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Het leven in de tuin van Eden

Het leven in de tuin was heel fijn voor Adam en Eva: alles was volmaakt, perfect. Ze hadden alles wat ze nodig hadden en God was hun vriend.

God hield van hen en ze waren heel gelukkig. Adam en Eva hadden geen problemen. God had ervoor gezorgd dat er alles was wat ze nodig hadden. Adam en Eva waren samen altijd gelukkig en ook hun vriendschap met God was perfect.

Maar hoe zat het met Gods grote vijand, Satan? Satan wist wat God tegen Adam gezegd had over de boom der kennis van goed en kwaad. De mens mocht er niet van eten.

Satan haat God. Omdat Satan God haat, wilde hij de man en vrouw die God perfect gemaakt had stuk maken. Satan maakte een slim plan om Eva te misleiden, te bedriegen.

Satan gebruikte de slang om zich te vermommen en Eva te misleiden

Genesis 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?

Dit was niet zomaar een slang die tot Eva sprak. Het was alsof Satan zich verkleed had als de slang. Hij wilde niet dat Eva hem zou herkennen. Satan was in de slang gegaan, dat kon omdat hij een geest is en dus geen lichaam heeft. Satan is een misleider: hij liet Eva niet weten dat hij tot haar sprak.

Hoe meer je van Gods Woord, de Bijbel, leert hoe meer je zult ontdekken hoe Satan altijd slecht is en mensen probeert te misleiden of in de war te brengen. Hij probeert wat goed is slecht of kapot te maken, en iets wat slecht is probeert hij goed te laten lijken.

Hij weet dat God de waarheid spreekt, maar hij vertelt dat God liegt.

Johannes 8:44 ... die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
2 Korinthe 11:14 want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.

Dit betekent dat hij zijn best doet dat mensen niet doorhebben dat hij Satan is, hij vermomt zich als God. Mensen kunnen daarvan in de war raken: wie is God en wie is Satan?

Satan misleidt nog steeds mensen

De manier waarop Satan werkt en dat wat hij wil bereiken is nog steeds hetzelfde. Hij wil mensen misleiden en ervoor zorgen dat ze God niet kennen, geen contact hebben met God. Nu niet en eeuwig niet.

Hij gebruikt misschien geen slang zoals bij Eva, maar alles waar mensen gevoelig voor zijn. Vaak misleidt Satan mensen door leugens in hun gedachten te spreken. Hij kan mensen misleiden met muziek, met boeken, films en spelletjes, fouten in schoolboeken of door woorden van andere mensen. Je weet wel wanneer iets ècht fout is, maar soms lijkt iets goed, bijna goed. En juist dan moet je oppassen.

2 Korinthe 4:4 Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen.

Voorbeeld:

2 Korinthe 5:15 En Hij is voor allen gestorven

Laat de helft van een tekst weg, en je weet dan niet wat er voor en er na komt in de Bijbel. Iemand kan zeggen: Zie je wel? God is liefde, het komt met alle mensen wel goed, want Hij is voor allen gestorven.

Satan gebruikt ook zijn volgelingen (demonen) voor het misleiden van mensen, want zelf kan hij maar op één plaats tegelijk zijn.

Zie bijvoorbeeld Handelingen 5:3 En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond?

Satan verleidde en misleidde Eva

We hebben gelezen dat de slang listig was en dat hij Eva een vraag stelde. Hij wist zelf best het antwoord op de vraag “Mogen jullie van geen enkele boom eten?” Satan wilde dat Eva ging twijfelen aan de woorden van God. Dat Eva Gods Woord niet zou geloven. Laten we het stuk van het begin nog eens lezen, dan zie je dat het Satan meteen al was gelukt om Eva in verwarring te brengen. Want dat wat Eva als antwoord geeft, klopt niet met wat de Heere God gezegd had. God had niet gezegd dat ze de vruchten niet mochten aanraken, Hij had gezegd dat ze er niet van mochten eten. God had dat tegen Adam gezegd, maar het gold ook voor Eva.

Genesis 3
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,
3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Genesis 2:17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

En wat gebeurt er dan? Dan noemt Satan God een leugenaar, terwijl hij zèlf een leugenaar is. Hij zei precies het omgekeerde, het tegengestelde van wat God tegen Adam zei. Hij zei dat wat God verteld had niet waar was.

Satan kwam eerder in opstand tegen Gods gezag, en nu stelde Satan aan Eva voor om ook in opstand te komen tegen God. Satan wilde dat Eva zou geloven dat ze God niet nodig had om haar te vertellen wat goed en kwaad was en dat ze daarom van de vrucht moest nemen.

Eventueel kan je op dit punt stoppen met de les en het op een ander moment weer oppakken.

Eva at en gaf ook van de vrucht aan Adam

Genesis 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan.

Satan misleidde Eva en ze geloofde hem. Ze geloofde dat Satan de waarheid vertelde. Ze geloofde dat ze net zo wijs als God zou zijn.

Ook Adam, die wist wat God gezegd had, koos ervoor tegen God in te gaan. Adam wilde niet van God afhankelijk zijn. Hij wilde zelf beslissen wat goed en kwaad was. Adam wilde niet dat God nog langer alles over hem te zeggen had.

1 Timotheüs 2:14 En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen.

Had God het recht om over Adam te heersen?

Ja, want God was zijn Schepper. Alles wat Adam had kwam van God. Heeft God het recht om ons te vertellen wat wij moeten doen? Ja, alles wat wij hebben komt van God. Hij gaf ons het leven.

1 Kronieken 29:11,12 Van U, HEERE, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van U. Van U, HEERE, is het Koninkrijk, en U hebt Zich verheven tot een Hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken.

De zonde van Adam en Eva scheidde hen van God

Genesis 3
7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten.
8 En zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.

Wat had God gezegd dat zou gebeuren wanneer ze van de vrucht van de boom der kennis van goed en kwaad zouden eten? Sterven! Wat bedoelde God met 'sterven'?

Adam en Eva vielen niet gelijk dood neer toen ze aten van de vrucht. Betekent dit dat Gods Woord niet uitkwam? Had Satan dan toch gelijk?

Nee! Gelijk toen ze van de vrucht namen waren ze gescheiden van God. God doet àltijd wat Hij zegt.

Het zondigen van Adam en Eva maakte scheiding tussen hen en God. Het contact werd verstoord.

Jesaja 59:2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.
(Denk ook nog even aan het doorsnijden van het snoer van de stofzuiger.)

Omdat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geworden, konden ze niet meer in vriendschap met God blijven. Er was een grote storing gekomen in hun contact, in hun relatie met God. Die relatie, dat contact was 'dood gegaan'. Ze waren niet langer één met God. Ze stonden nu aan de kant van Satan en waren vijanden van God geworden.

Zie ook Jakobus 4:4: Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Bedenk eens wat dit voor God geweest moest zijn! God, die zo goed, liefdevol en genadig was geweest voor Adam en Eva!

Omdat God heilig en rechtvaardig is, zal Hij geen vriend blijven van hen die Hem niet gehoorzaam zijn. God haat alles dat verkeerd is en straft alle ongehoorzaamheid van Zijn geboden met niets anders dan de dood. Romeinen 6:23 vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is...

Dit kun je vergelijken met een tak van een boom. Wanneer je een tak van een boom breekt, gaat de tak niet gelijk dood. Eerst verandert er van de buitenkant niet veel aan de tak: de blaadjes zien er nog groen en fris uit. Maar omdat de tak niet meer vast zit aan de boom, krijgt het niet meer wat het nodig heeft om te kunnen blijven eten. De tak zal uiteindelijk verdorren en je kan hem voor niets anders meer gebruiken dan voor de open haard.

Zo was het ook met Adam en Eva, hun lichaam stierf niet direct na het eten van de vrucht van de verboden boom. Maar hun contact met de Heere God was verbroken. God is de Bron van Leven, uit Hem en door Hem komt al het leven. Nu begint ook voor Adam en Eva een stervensproces aan hun lichaam.

Wat veranderde allemaal toen er een scheiding van God kwam?

 1. Allereerst veranderde er iets in de manier waarop ze naar hun lichaam keken. En dat gebeurde direct. Zie Genesis 3:7. Voordat Adam en Eva aan God ongehoorzaam waren, waren ze naakt, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Nu waren ze van God gescheiden en hun gedachten waren niet meer onder de controle van God. Hun gedachten werden kwaad en dat had ook gevolgen voor de manier waarop ze naar hun lichaam keken. Ze schaamden* zich over hun naakte lichamen.
  * Deze schaamte is van nature nu nog aanwezig als bescherming. De wereld en indirect de boze doet alsof het heel gewoon is dat overal bloot van iedereen wordt gezien.
 2. Wat ook veranderde, is dat Adam en Eva zelf probeerden een oplossing te bedenken. Voordat ze van God gescheiden waren, keken ze naar God om hen te voorzien in wat ze nodig hadden. Nu probeerden ze zelf dingen te doen: ze bedekten zichzelf met vijgenbladeren (ze vertrouwden God niet meer om hen te geven wat ze nodig hadden). Misschien dachten ze dat als ze een soort rokje maakten van vijgenbladeren, God niet zou merken wat er gebeurd was.

  Adam en Eva probeerden om er goed uit te zien voor God, door zich een beetje te bedekken. Ze hoopten dat God hen zo zou accepteren. Zo proberen vandaag ook veel mensen zichzelf goed te maken voor God. Bijvoorbeeld door:

  • lid van een kerk te worden
  • netjes te leven
  • goede en aardige dingen te doen

 3. Adam en Eva probeerden niet alleen hun naaktheid te bedekken, maar toen God kwam om Adam en Eva op te zoeken, probeerden ze zich ook voor Hem te verstoppen. God kwam Adam en Eva regelmatig opzoeken omdat Hij van ze hield, om met ze te praten. Ook nu kwam Hij weer, maar deze keer verborgen zij zich voor Hem.

  Dit kun je vergelijken met een ongehoorzaam kind dat zich voor zijn ouders verstopt. Zo reageerden Adam en Eva. Ze wisten dat ze verkeerd gedaan hadden. Zonde brengt angst of vrees en zorgt er ook voor dat mensen zich van God afkeren.

  Zie ook Romeinen 1
  21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.
  22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,
  23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.
  24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
  25 Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

  In het begin, toen God Adam en Eva schiep, waren ze nergens bang voor, want er was niets om bang voor te zijn. Vanaf het moment dat Adam en Eva aan God ongehoorzaam waren geworden, is er verschrikkelijk veel angst in de harten van mensen gekomen. Angst voor oorlog en vijanden. Angst voor ziekte en dood, enzovoorts.

  Zie ook Hebreeën 2:15 - en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.

Gewaarschuwd en toch ongehoorzaam

Denk je dat Adam en Eva bang moesten zijn voor God nadat ze van de vrucht hadden gegeten? Zou God hen echt straffen voor hun ongehoorzaamheid?

Voordat we deze vraag beantwoorden, laten we eerst een vraag 'terug stellen':

Waren Adam en Eva gewaarschuwd voor de gevolgen van hun zonde?

Ja! God had ze duidelijk gewaarschuwd.

Hij had Zijn liefde aan hen laten merken, maar Hij had ook gezegd wat voor verschrikkelijks er zou gebeuren wanneer ze ongehoorzaam zouden zijn. De duivel had het hun niet laten doen, ze kozen zèlf om te zondigen.

Adam en Eva hadden God moeten gehoorzamen, maar ze hadden het niet gedaan. En nu hadden ze een goede reden om bang te zijn voor God. Waarom?

 1. Ze hadden God nodig voor alles
 2. God straft altijd diegenen die Hem ongehoorzaam zijn

  Zie ook Romeinen 2:8 Hun echter die ... ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden.

Zou het Adam en Eva lukken om zich voor God te verbergen?

Nee! God zag Adam en Eva toen ze zich tussen de bomen probeerden te verstoppen.

Kan iemand zich ooit voor God verbergen? Nee, niemand.

Psalm 139
7 Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?
8 Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij neer in de hel (dodenrijk), zie, U bent daar.
9 Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee,
10 ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden.
Jeremia 23
23 Ben Ik een God van nabij, spreekt de HEERE, en niet een God van verre?
24 Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou Ík hem niet zien? spreekt de HEERE. Vervul Ik niet de hemel en de aarde? spreekt de HEERE.

Wat jullie vandaag gehoord hebben is niet een simpel verhaaltje over een man, een vrouw en een slang. Het is een heel erge gebeurtenis van de scheiding van de mens van God.

Het contact tussen God en mens was kapot gemaakt. Zou het ooit nog goed komen?

Een volgende keer gaan we verder

Vragen

 1. Het leven in de mooie tuin was goed, mooi en zonder problemen. Adam en Eva hadden het altijd fijn met elkaar en ze hadden ook een heel Goede Vriend. Wie was hun grote Vriend?
 2. Satan wilde niet dat Eva hem zou ontdekken. Hij vermomde zich. Hoe dan?
 3. Is Satan nog steeds slecht?
 4. Wat wil Satan het liefst? (Dat mensen God niet leren kennen en geen contact met Hem hebben.)
 5. Satan bracht Eva in de war. Eva zei dat ze de vruchten niet mochten aanraken, maar wat had God gezegd?
 6. Satan zei dat het niet waar was, wat God gezegd had. Maar wie was het die aan het liegen was?
 7. Satan gebruikt nu andere manieren dan een slang om mensen bij God vandaan te houden. Kan je er een paar noemen? Wanneer moet je oppassen?
 8. Adam wilde niet meer dat God alles zou beslissen, hij wilde zelf gaan kiezen. Maakte hij daarmee een goede keuze?
 9. Satan was in opstand gekomen tegen God. Adam en Eva kwamen ook in opstand tegen God, doordat ze ongehoorzaam waren. Wat deden ze dan?
 10. Door de ongehoorzaamheid was het contact tussen Adam en Eva met God veranderd. God was niet meer hun Vriend, maar ...
 11. Wat vind God ervan als mensen ongehoorzaam zijn?
 12. Wat veranderde bij Adam en Eva na het eten van de verboden vrucht? (Schaamte over naaktheid en proberen zichzelf voor God acceptabel te maken.)
 13. Adam en Eva gingen zich voor God verstoppen. Kan dat?