Een vast fundament

Les 8

Gods belofte en vloek

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Het bijbelboek Genesis leert ons veel over God:

 • hoe Hij is
 • wat Hij doet
 • hoe Hij met de mens omgaat

Laten we kijken wat Gods antwoord was op de zonde van Adam en Eva.

Genesis 3

9 En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?
10 En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
11 En Hij zei: Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan Ik u geboden had daar niet van te eten?
12 Toen zei Adam: De vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten.
13 En de HEERE God zei tegen de vrouw: Wat hebt u daar gedaan! En de vrouw zei: De slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten.
14 Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het veld!
Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
15 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,
en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.
16 Tegen de vrouw zei Hij:
Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken;
met pijn zult u kinderen baren.
Naar uw man zal uw begeerte uitgaan,
maar hij zal over u heersen.
17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten,
is de aardbodem omwille van u vervloekt;
met zwoegen zult u daarvan eten,
al de dagen van uw leven;
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen
en u zult het gewas van het veld eten.
19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,
totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent;
want stof bent u
en u zult tot stof terugkeren.
20 En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is.

God riep Adam

Omdat Adam en Eva niet met God kwamen praten, riep God: "Adam, waar ben je?"

Waarom deed God dat? Waarom riep Hij?

Wist Hij niet waar ze zich verborgen? Natuurlijk wel. God wist waar ze zich verborgen.

God moest Adam en Eva straffen. Maar Hij riep Adam omdat Hij nog steeds van ze hield. God gaf hen de gelegenheid om toe te geven dat ze verkeerd waren geweest.

God is niet veranderd.

2 Petrus 3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Vandaag roept Hij ook nog, ook al horen wij Zijn stem niet zoals Adam het hoorde. Hoe roept God ons dan vandaag? God roept ons onder andere door alles wat we om ons heen kunnen zien in Zijn schepping.

Psalm 19
2 De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
3 De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere.
4 Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.

God roept ons vandaag ook nog, omdat Hij wil dat wij Hem kennen. God spreekt niet alleen tot ons door wat Hij gemaakt heeft, Hij roept ons ook door Zijn Woord. De Bijbel is Gods boodschap aan een ieder van ons. Zie Romeinen 1:16 en 17. Laten we het daarom niet naast ons neerleggen! Zie Hebreeën 2:3.

Adam en Eva probeerden zich te verbergen voor God

Adam en Eva waren bang geworden voor God, omdat zij Hem ongehoorzaam waren geweest. Adam en Eva hadden een goede reden om bang te zijn.

Ze wisten wat ze gedaan hadden.

En ze wisten wat God had gezegd; wat er zou gebeuren als gevolg van hun zonde.

God stelde Adam vragen

God stelde Adam en Eva vragen om hen de kans te geven om zich te bekeren, om van gedachten te veranderen en om toe te geven dat ze verkeerd hadden gedaan.

God had Adam en Eva gemaakt zodat zij Hem lief zouden hebben en hem zouden gehoorzamen en op die manier Hem zouden verheerlijken.

Jesaja 43:7 Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.

God heeft ons het leven gegeven. Omdat God dit gedaan heeft, mag Hij vragen stellen.

Handelingen 17:25 Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft.

Hebreeën 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Dit vers drukt de situatie van Adam en Eva uit en ook onze situatie nu. Ook wij moeten God rekenschap geven van alles wat we gedaan hebben.

Adam en Eva probeerden de schuld op iemand anders te schuiven

Adam gaf de schuld aan Eva, en Eva gaf de schuld aan de slang. Maar God wist alles wat er gebeurd was, niets is voor God verborgen.

Wat hier plaatsvond in het paradijs gebeurt vandaag de dag nog steeds. Als mensen iets verkeerd gedaan hebben en ze worden betrapt, proberen ze vaak iemand anders de schuld te geven. Voor God is echter niets verborgen.

Lucas 8:17 Want er is niets verborgen wat niet openbaar zal worden; en er is niets geheim wat niet bekend zal worden en in de openbaarheid komen.

Gods vloek over de slang

God vervloekte de slang omdat hij door Satan was gebruikt. De Bijbel vertelt ons niet hoe de slang eruit zag voordat hij vervloekt werd, maar we weten nu dat de slang voor die tijd niet op z’n buik ging. God wist dat Satan door de slang tot Eva had gesproken. God weet alles wat Satan en z’n volgelingen denken en doen.

Het beloofde zaad van de vrouw

Vanaf het moment dat Adam en Eva God ongehoorzaam waren en Satans raad volgden, werden ze van God gescheiden en door Satan beheerst. Ze waren niet langer Gods kinderen, ze waren Satans kinderen.

Efeze 2
1 Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden,
2 waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid,

Satan was de god van deze wereld geworden. Satan dacht nu waarschijnlijk dat hij God verslagen had en dat hij de macht en de regering over de wereld zou hebben en over alle mensen. Dit wilde Satan ook. Maar niemand kan van God winnen.

God beloofde dat Hij een Verlosser zou sturen die Satan zou overwinnen en de mensen uit zijn macht zou verlossen. Dat hebben we aan het begin gelezen in deze woorden uit Genesis 3:

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

Let goed op: Er staat niet dat er vijandschap komt tussen jullie nageslacht. Er staat alleen 'haar' nageslacht. De man wordt in dit vers niet eens genoemd.

Als we lezen over "het vermorzelen van de kop", dan betekent dat dat het gezag van een macht beëindigd en vernietigd wordt. Als de kop vermorzeld wordt, kan de rest van het lichaam niet leven.

Als de hiel vermorzeld wordt (zie Bijbelvers), is leven nog wel mogelijk.

Dit Bijbelvers zegt dus:

 • De Verlosser zal Satan verslaan en z’n macht ongedaan maken.
 • Satan zal tegen de Verlosser strijden maar Hem niet kunnen verslaan.

We zien in dit vers waarin een Verlosser beloofd wordt, dat God een genadig en barmhartig God is.

Psalm 145:8 Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid.

Wat is 'genade'? Genade is Gods vriendelijkheid voor mensen die het niet verdienen.

En wat is 'barmhartigheid'? Barmhartigheid is dat God ons niet de straf geeft die we verdienen.

De twee termen/woorden zijn verbonden met elkaar.

God had het volste recht om Adam en Eva alleen te laten en niets te doen om ze te helpen, zodat ze zouden sterven. Dat is wat zij verdienden! Maar God beloofde een Verlosser, die redding zou brengen. God is genadig en barmhartig!

Op dit punt kan eventueel de les gestopt worden om een volgende keer verder te gaan.

Gods vloek over de vrouw, de man, en over de aarde

Genesis 3:16 lezen we nog een keer:

Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

God sprak tot Eva. Hij vertelde haar dat, omdat ze ongehoorzaam was geweest aan God, zij (en alle toekomstige moeders) kinderen zouden krijgen maar dat zwangerschappen en geboortes moeilijk en pijnlijk zouden zijn.

En het tweede stuk van God's vervloeking over de vrouw was dat haar man heerschappij over haar zou voeren. Eerst was Eva een hulp voor Adam NAAST hem. Maar nu werd het anders. Adam kwam “BOVEN” haar te staan. Zij zou in het vervolg haar man gehoorzaam moeten volgen.

God gaat verder een spreekt ook tot Adam. Laten we dat ook nog maar eens lezen:

Genesis 3:17-19
17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.
19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.

Adam had naar Eva geluisterd in plaats van God gehoorzaam te zijn. Adam wist wat God had gezegd, maar hij wilde liever doen wat Eva voorstelde.

Ook tegenwoordig kunnen er vele oorzaken zijn die ons aanmoedigen om te zondigen. Zelfs familieleden kunnen dat doen, net als in het geval met Adam. Maar uiteindelijk is iedereen zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij neemt en wat daarop volgt. Luister maar:

2 Korinthiërs 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Omdat Adam en Eva gezondigd hadden, vervloekte God de aarde.

Voordat de mens zondigde, zorgde hij voor de tuin. En Adam hoefde niet hard te werken, want er was immers geen onkruid. Maar toen Adam zondigde, vervloekte God de aarde. Onkruid begon te groeien en Adams werk werd zwaar.

Eigenlijk bestaan alle slechte dingen in de wereld als gevolg van ongehoorzaamheid aan God. Toen de mens zondigde, had dat invloed op Gods hele schepping.

Waarom beïnvloedde de zonde van de mens de hele schepping? Was dat rechtvaardig van God? Ja! God had de aarde voor de mens gemaakt. God had de mens alles gegeven omdat Hij de mens liefhad, maar nu had de mens Gods liefde afgewezen.

Een gedeelte van de gevolgen van hun zonde was dat de mens niet langer in een volkomen goede omgeving zou wonen.

Wij leven in een wereld die nog steeds lijdt onder die vloek. We hebben te maken met ziektes, zorgen, verdriet, moeilijk werk, enzovoorts. Voordat Adam en Eva zondigden, was dit er allemaal niet. God had hen een goede plaats gegeven waar ze in perfecte vrede en liefde met Hem leefden.

Adams lichaam moest sterven, zoals God had gezegd (zie Genesis 3:19). God had hem van het stof der aarde gemaakt en omdat hij had gezondigd, vertelde God aan Adam dat z’n lichaam zou sterven en terug naar de aarde zou gaan.

Toen God Adam en Eva schiep, waren ze niet geschapen om te sterven, maar nu moesten Adam en Eva sterven vanwege hun zonde.

De straf voor de zonde is dood in drie delen:

 1. lichamelijk
 2. scheiding van God
 3. scheiding van God voor altijd in de poel van vuur (zie ook les 5)

Adam en Eva zijn ouders van alle mensen

Ondanks dat we verschillende rassen in de wereld hebben, stammen we allemaal af van Adam en Eva. Handelingen 17:26 vertelt ons:

Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen.

Eva is de eerste vrouw en de moeder van alle mensen. Zie ook Genesis 3:20. Adam is de vader van ons allemaal.

Tegenwoordig zijn er veel (ook niet-christelijke) wetenschappers die erkennen dat het DNA-spoor terug te voeren is tot één enkele vrouw, waarmee het menselijk geslacht 'gestart' is. En dat was natuurlijk Eva!
Veel mensen of schoolboeken maar ook mensen die zeggen christen te zijn, zeggen dat er een “groep eerste mensen was”. Maar zoals we gelezen hebben in Genesis en in Handelingen, klopt dat niet. Zie ook o.a. Romeinen 5:12.

Adam is niet alleen onze natuurlijke vader, maar ook onze geestelijke vader. Adam werd gescheiden van God omdat hij zondigde. De zonde van Adam maakte een einde aan zijn volkomen relatie met God en ook aan de volmaaktheid op aarde waarin hij leefde.

Met zijn zonde begon er een ketting van narigheid. Hij zou sterven, en al zijn kinderen ook. Lees maar wat er staat in Romeinen 5:12:

Romeinen 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

Alle mensen sterven omdat wij allemaal nakomelingen van Adam zijn.

Denk na over de geweldige liefde die God voor Adam en Eva had: God gaf ze alles wat ze nodig hadden, Hij sprak met hen en vertelde hen alles wat ze moesten weten.
Denk na over de verschrikking van hun zonde en onze zonde in het licht van een liefdevolle en heilige God.
Denk na over de genade van God die tot uitdrukking komt in de belofte van de Verlosser.

De volgende keer gaan we het hebben over de kinderen van Adam en Eva en Gods oordeel over de wereld.

Vragen

 1. Adam en Eva hadden gezondigd. Vol liefde ging God hen opzoeken. Hij riep Adam. Wat vroeg Hij eerst?
 2. Adam had nog de mogelijkheid om zijn zonde te belijden. Deed hij dat?
 3. God heeft ons het leven gegeven. Omdat God dit gedaan heeft, mag Hij gehoorzaamheid van ons eisen en vragen stellen. Hoe doet Hij dat?
 4. Adam en Eva probeerden de schuld aan iemand anders te geven. Hoe? Aan wie?
 5. God weet alles wat er gebeurt, niemand kan zich voor Hem verbergen. Hij vervloekte de slang. In het vervolg moest dit dier zich anders verplaatsen. Hoe?
 6. Er was ook een vloek, een straf, voor de vrouw. Welke? Kan je ze alle twee noemen?
 7. Er was ook een vloek, een straf, voor de man. Dat had met zijn werk en eten te maken. Hoe?
 8. Kunnen wij ons verontschuldigen als we voor Gods troon staan en zeggen “iemand anders heeft het verkeerd gedaan en daardoor ging ik ook ...” “ik wist het niet”? (lees ook nog eens 2 Korinthe 5:10).
 9. Niet alleen Adam, Eva, de slang en satan kregen met de gevolgen van de zonde te maken. De hele schepping zelfs! Hoe dan?
 10. Op drie manieren was er een “dood” bij Adam (en Eva). Kan je er iets van noemen?