Een vast fundament

Les 9

Gods voorziening en oordeel; geboorte van Kain en Abel

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Vandaag leren we over Gods heiligheid en genade. We zien het eerste bloedoffer voor de zonde en hoe God genadig in kleding voorziet.

De vorige keer hebben we gezien hoe Adam en Eva niet gehoorzaam wilden zijn aan God. God had het hun verboden om te eten van de boom der kennis van goed en kwaad.

Adam en Eva konden zich niet inhouden. Expres gingen ze tegen Gods gebod in (zie les 7). Daarom vervloekte God de mens, ze zouden sterven.

Maar ook gaf Hij hen een belofte (zie les 8). Eens zou de Zaligmaker geboren worden die de mensen zou verlossen (Genesis 3:15). De gebeurtenissen van Genesis 3 hebben invloed gehad op alle mensen. Laten we weer gaan kijken wat God in deze kritische tijd van de geschiedenis deed.

Genesis 3:
21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.
22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.
24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

God weigerde de kleren die Adam en Eva hadden gemaakt

Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht gegeten hadden, ontdekten ze dat ze naakt waren (Genesis 3:7). Ze hadden voor zichzelf een bedekking van bladeren gemaakt, een soort rokje.

Omdat ze ongehoorzaam waren geweest, schaamden ze zich om door God naakt te worden gezien. Voor God was deze kleding niet goed. Hij wilde deze kleding niet accepteren of aanvaarden. God weigerde om de kleren aan te nemen die Adam en Eva hadden gemaakt. In Genesis 3:21 staat:

En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.

Waarom deed God dat? Hij wilde hen duidelijk maken dat ze niets konden doen om zichzelf aanvaardbaar te maken voor God. God accepteert niets wat uit de ideeën van mensen komt. God accepteert alleen wat volgens Zijn wil gedaan wordt. Het moet op Gods manier.

Jesaja 64:6 Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed, wij allen vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.
Efeze 2
8 Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;
9 niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Vandaag proberen veel mensen nog steeds om dingen te doen om zichzelf voor God zo te maken dat God het goed zal vinden. Ze willen dat God hen accepteert op hun manier. Ze proberen hun zonden te bedekken, net zoals Adam en Eva deden. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat als ze naar de kerk gaan of als ze heleboel goede dingen doen, dat helpt om hun zonden te bedekken. Anderen nemen tijd om de Bijbel te lezen of te bestuderen of doen allerlei goede dingen.

Ze zien het als een weegschaal met aan de ene kant de zonden en aan de andere kant hun goede daden en ze proberen veel goede dingen te doen, zodat de weegschaal naar de goede kant uitslaat.

Of misschien zijn ze er zo van overtuigd dat ze een goed leven leiden, dat ze niet geloven dat ze zondig zijn. Wie of wat is onze maatstaf? Zijn wij dat zelf, of is dat God, de maker van de mens?

God doodde dieren

Door de zonde werd de eerste dood in de wereld een feit. God doodde dieren. Het bloed van dieren vloeide, en daarna nam God de huiden van de dieren. Adam en Eva deden dit niet: God doodde de dieren en nam de huid. God herinnerde Adam en Eva er op deze manier aan dat ongehoorzaamheid aan Hem dood in de wereld bracht.

God gaf kleren aan Adam en Eva

Waarom doodde God de dieren? Niet alleen om te laten zien dat zonde dood voortbrengt, maar ook om kleren aan de schuldige Adam en Eva te geven.

God gaf in Zijn genade en liefde een goede bedekking. Hij maakte kleding die hun blote huid grotendeels bedekte. Hij deed dit van de huiden van dieren die Hij gedood had.

God deed dit voor Adam en Eva maar zij verdienden dit niet. Alleen God kon hen kleren geven waardoor ze acceptabel en aanvaardbaar voor God werden. Deze kleding was wel goed, de rokjes van bladeren niet.

Hij gaf de klederen niet aan hen om ze zelf aan te doen. God deed ze bij hen aan.

Genesis 3:21b ... kleren van huiden en kleedde hen daarmee.

God stuurde Adam en Eva uit de tuin, weg van de boom des levens

In Genesis 3:22 en 23 hebben we al gelezen:

Genesis 3
22 Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!
23 Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest zeiden dit.

Ze spraken over Adam en Eva.

Toen God Adam en Eva maakte, wisten ze niets van kwaad en zonde, ze wisten alleen wat goed was. Maar toen ze God ongehoorzaam werden, merkten ze dat niet alles goed was.

Ze hadden ook Satan leren kennen.

Eva was door Satan misleid en dacht dat de vrucht goed was. Maar direct toen Adam en Eva van de vrucht aten kwam er angst en schaamte.

Nu wisten ze dat niet alles goed was, maar dat sommige dingen kwaad waren.

Adam en Eva hadden God moeten vertrouwen, want God wist wat goed en kwaad was. Maar God had Adam en Eva de mogelijkheid gegeven van de boom des levens te eten. Ze konden kiezen om het wel of niet te doen. Ze kozen ervoor om God ongehoorzaam te zijn.

God vond het niet goed dat ze ook nog van de boom des levens zouden eten. Waarom?

Dat was barmhartigheid van God. God wilde niet dat de mens voor altijd lichamelijk als zondaar zou leven. Bedenk hoe erg dat zou zijn!

Door de mens uit de tuin te zetten, hield God Zich er ook aan wat Hij gezegd had: de mens had gezondigd en moest ook lichamelijk sterven. Hier zien we ook weer dat God over alles regeert.

God had Satan zijn taak afgenomen toen hij opstandig werd. Met Adam en Eva gebeurde ook zoiets. Ook zij werden uit de tuin gehaald. God laat geen ongehoorzaam persoon met Hem leven.

God zette cherubs neer en een vlammend zwaard om de weg tot de boom des levens te bewaren

Een ander woord voor cherub is engel. Een cherub of engel is een geest en heeft geen lichaam (zie les 3).

Genesis 3:24 Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

In het oosten van de tuin van Eden plaatste God enkele engelen met een zwaard. God deed dat om te voorkomen dat Adam en Eva terug zouden gaan naar de boom des levens. Er was nu absoluut geen manier waarop ze terug konden gaan naar deze boom. Ze zouden sterven.

God is de Gever van het leven

Genesis 4:1 En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen!

Eva zei dit omdat ze wist dat God de gever van het leven is.

God maakte Adam, en Hij maakte Eva.

God gaf Adam en Eva een kindje, een zoon: Kaïn.

God geeft heeft jou gegeven aan je ouders.

Hij geeft iedereen het leven.

In Psalm 100:3 staat: Weet dat de HEERE God is; Híj heeft ons gemaakt – en niet wij – Zijn volk en de schapen van Zijn weide.

Er zijn mensen die zeggen of denken dat we allemaal kinderen van God zijn. Dat klinkt heel aardig, maar het is niet waar. De Bijbel zegt dat God ons heeft gemaakt, geschapen. Maar door de zonde van Adam zijn we allemaal gescheiden van God en gekomen in de “familie van Satan”.

Kain en Abel werden allebei buiten de tuin geboren

Omdat Adam en Eva gezondigd hadden werden zij buiten de tuin gezet, weg van de boom des levens. Kaïn en Abel werden dus buiten de tuin geboren. Kaïn en Abel werden als zondaren geboren omdat hun vader Adam een zondaar was.

Als Adam niet gezondigd had, waren Kaïn en Abel geboren als mensen die God konden kennen, liefhebben en gehoorzamen. Nu werden ze onder de heerschappij van Satan geboren. Vanwege Adams zonde, werden Kaïn en Abel als zondaren geboren, gescheiden van God.

Op het plaatje hierboven kan je zien dat er een “gat” zit tussen God en de mensen. Dat laat de scheiding zien, die er is. Kijk maar goed naar dit plaatje. Ook volgende lessen zal je het tegenkomen.

Adam was niet alleen de vader van Kaïn en Abel, maar van het hele menselijke geslacht

Adam was de voorvader van papa, van mama, van jou.

Handelingen 17:26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht.

Daarom, omdat Adam zondigde en gescheiden werd van God, worden alle mensen in de wereld geboren als zondaars. Ze zijn van nature allemaal gescheiden van God en onder de heerschappij van Satan. We noemen dit ook wel “erfzonde”.

Romeinen 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

Al bij kleine kinderen kun je dit zien. Hoe lief ze ook kunnen zijn, kinderen beginnen al gauw de ongehoorzaam te zijn aan hun ouders. Niemand hoeft een klein kindje te leren om stout te zijn, het stout kunnen zijn zit al in het kind als het geboren wordt.

God geeft het leven aan alle mensen, maar we worden niet in vriendschap, in éénheid met God geboren. Satan heeft Gods plaats ingenomen als onze geestelijke vader.

Wat betekent dit?

Het betekent dat ook wij als mensen geboren zijn die God niet kunnen kennen, liefhebben en gehoorzamen. Vanaf de geboorte zijn we onder de macht van koning Satan. Het is belangrijk dat wij dit goed weten.

Maar ondanks dat we als zondaars geboren zijn, is God het Die ons leven heeft gegeven.

Vragen

  1. Kan iemand zichzelf acceptabel voor God maken door iets wat hij doet? (Nee)
  2. Wie is de Enige die het zo kan maken dat God een mens accepteert? (God Zelf)
  3. Waarom doodde God dieren om kleding voor Adam en Eva te maken? (Dat herinnerde Adam en Eva eraan dat de straf voor zonde de dood is)
  4. Waarom zijn alle mensen die geboren zijn zondaars en gescheiden van God? (Omdat Adam ook hun voorvader is)