Een vast fundament

Les 11

God oordeelde de hele wereld en verloste Noach en de anderen die in de ark waren

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

In onze laatste les zagen we de verschrikkelijke gevolgen van de zonde.

Adam en Eva werden uit de prachtige tuin gezet en zouden sterven.

Ook zagen we Gods genadige zorg om een manier te geven waarop mensen door het geloof tot Hem konden komen. Dieren moesten gedood worden, hun bloed moest vloeien, om de mensen op die manier te herinneren aan het verschrikkelijke gevolg van zonde.

En de Bijbel vertelt ons (Genesis 5) wat daarna gebeurde: vanaf Adam tot en met Noach waren er tien generaties van mensen die geloofden in de belofte van de komende Verlosser. Maar het was een kleine groep.

Een generatie kan je zo omschrijven/uitleggen: Denk aan kinderen die nu allemaal tussen de 8 en 15 jaar zijn, als die kinderen volwassen zijn heb je een nieuwe generatie, een nieuwe groep mensen die oud genoeg zijn en weer kinderen krijgen.

Hieronder vindt je een plaatje waarin de namen van de 10 generaties staan: de eerste mens was Adam, hij kreeg een zoon Seth, Seth kreeg een zoon Enos…. enz. Daarbij zie je aan de lengte van hun “baard” hoe oud deze mensen werden.

Het Bijbelgedeelte dat we vandaag gaan bekijken vertelt ons over Gods genade aan Noach, zijn vrouw en zijn drie zonen, Sem, Cham en Jafeth en hun families.

Deze geschiedenis gebeurde zo’n 1500 jaar na de schepping van Adam.

Er kwamen meer mensen op de aarde

In de tijd van Noach, Sem, Cham en Jafeth was er een grote bevolking (veel mensen) op de aarde. Maar de meeste mensen dachten niet aan God.

Ze waren alleen maar geïnteresseerd in wat zij dachten dat een fijn en plezierig leven was.

(Alles in hun leven draaide om sex.)

Ze dachten er niet over na hoe ze tot God konden komen. God was niet belangrijk voor hen.

Zie Genesis 6:1-4
1 En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden,
2 dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden.
3 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.
4 In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam.
Mattheus 24:38 Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging.

God de Heilige Geest probeert de mensen van gedachten te laten veranderen

God zag en haatte de zonde van deze mensen, maar Hij hield ook van hen en wilde dat ze zich zouden bekeren.

Zie ook Ezechiël 18:32 Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere HEERE, dus bekeer u en leef!

Hij wilde dat de mensen van gedachten zouden veranderen en Hem zouden geloven.

God vertelde hen steeds weer dat ze zich moesten bekeren, maar ze deden het niet. Zie maar wat er in Genesis 6:3 staat: Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

Dit is een moeilijk vers. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst staat voor het woord dat in onze Bijbel vertaald is met 'twisten' een woord dat ook 'ruzie maken' of 'oordelen' kan betekenen. God waarschuwde hen dus dat Hij niet altijd ermee door zou gaan om hen Zijn boodschap te vertellen. Als ze ermee doorgingen om Hem uit de dagen en expres niet te doen wat Hij zei, zou God hen straffen. God zei dat Hij hen 120 jaren zou geven. Als zij zich in die tijd niet zouden bekeren, zou God ze straffen. Er is hier een strijd aan de gang.

In de gedachten van de mens kunnen twee dingen gebeuren:

  1. Als de Heilige Geest, dat is God Zelf tot ons spreekt in onze gedachten, dan horen we: “Luister naar God, vertrouw Hem”.
  2. Als Satan tot ons in onze gedachten spreekt, horen we: “Luister niet naar God, vertrouw Hem niet”.

Maar als je expres niet naar God wilt luisteren en Hem niet wil geloven en daarmee doorgaat, kan het zo zijn dat de stem van God de Heilige Geest die tot je gesproken heeft, verdwijnt of ophoudt.

Romeinen 1:24 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren.
Romeinen 1:26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
Romeinen 1:28 En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

God zal je je eigen weg laten gaan.

Als het hart van iemand niet meer naar God luistert, noemt de Bijbel dit "een verhard hart." God wil dit niet, omdat het gevolg daarvan de eeuwige straf is, scheiding van God voor altijd.

Openbaringen 20:15 En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

God zegt in Ezechiël 33:11: Zeg tegen hen: Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, Ik vind geen vreugde in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft! Bekeer u, bekeer u van uw slechte wegen, want waarom zou u sterven, huis van Israël?

Toename van de goddeloosheid

In Genesis 6:5 en 11 staat dat de mensen heel slecht waren en dat ze heel hardhandig met elkaar omgingen.

Genesis 6
5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld.

Thema: De mens is een zondaar; hij heeft God nodig en kan zichzelf niet redden.

De meeste van de mensen die toen op aarde leefden, volgden de goddeloze wegen van Kaïn.

Dat wat ze deden werd steeds gruwelijker, gemener.

Ze weigerden God te geloven. Ze wilden het gewoon niet. Ze vertikten het.

Deze mensen waren geboren zondaars omdat ze nakomelingen van Adam waren.

Ook wij zijn geboren zondaars, omdat we nakomelingen van Adam zijn. En toch kunnen we niet Adam de schuld daarvan geven of God of Satan. Wij hebben er zelf voor gekozen om te zondigen!

De mensen in de dagen van Noach hadden geen plaats in hun gedachten voor God.

Ze wilden niet toegeven dat God bestond. Ze wisten dat Hij er was.

Zie ook Romeinen 1:21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.

God maakte Zichzelf bekend door de schepping. Als je alle mooie bloemen, planten, vogels ziet móet je geloven dat er een God is Die dat allemaal heeft gemaakt. En dat Die God groot en machtig is.

God sprak ook tot de mensen door Zijn profeten.

Henoch, één van Seths nakomelingen, was een profeet. Hij wandelde met God.

Genesis 5:18-24
18 Jered leefde honderdtweeënzestig jaar, en verwekte Henoch.
19 En Jered leefde, nadat hij Henoch verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
20 Al de dagen van Jered waren negenhonderdtweeënzestig jaar; en hij stierf.
21 Henoch leefde vijfenzestig jaar, en verwekte Methusalach.
22 En Henoch wandelde met God, nadat hij Methusalach verwekt had, driehonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
23 Al de dagen van Henoch waren driehonderdvijfenzestig jaar.
24 Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.
Judas 1:14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd, toen hij zei: Zie, de Heere is gekomen met Zijn tienduizenden heiligen.

En nu, in Genesis 6, sprak God door Noach.

2 Petrus 2:5 noemt Noach de “prediker van de gerechtigheid”. Dit betekent dat Noach Gods gedachten aan de mensen vertelde en onderwees.

De mensen hadden geen excuus voor hun gedrag. Ze konden niet zeggen: ik wist het niet.

Ze wilden alleen maar dingen doen en zien die goed, leuk en plezierig waren voor zichzelf.

Hun gedachten draaiden zich om dingen, spullen steeds meer en ook om hun lichamen. Ze waren trots; op zichzelf gericht. Hun gedachten waren: Als ik het maar fijn heb, als ik maar krijg wat ik leuk of lekker vindt.

God zag de ongelovige wereld en zijn zonde

God besloot de wereld te verwoesten

(Verwoesten betekent: helemaal stuk maken.)

In Genesis 6:5 en 12 staat dat God de zonde van de wereld zag.

Genesis 6:5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.
Genesis 6:12 Toen zag God de aarde, en zie, zij was verdorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.

Thema: God is altijd overal; Hij weet alles.

De mensen van die tijd hebben misschien geprobeerd om zo te leven dat de anderen niets wisten van hun zonde, van hun liegen, stelen en niet te blijven bij hun eigen man of vrouw.

Maar voor God is niets verborgen. Niets van vroeger, maar ook niet van vandaag.

Zie ook Hebreeën 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

In Genesis 6:7 staat: En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb.

Verdelgen is een woord dat betekent: Iets helemaal stuk maken, totaal vernietigen, verwoesten.

De mensen waren zo goddeloos dat de Heere zei dat Hij ervoor zou zorgen dat ze allemaal zouden sterven. Ook zou Hij alles wat Hij op de aarde gemaakt had en en aan de mens gegeven vernietigen.

Denkt je dat God dit echt zou doen?

Ja, God doet altijd wat Hij zegt.

Thema: God is betrouwbaar; Hij verandert nooit.

God is niet zoals mensen dat Hij alleen maar dreigt, maar niets doet.

God was genadig tegenover Noach

Omdat God een liefdevol en barmhartig God is (zie les 8), was er één man met z’n gezin die God niet wilde laten omkomen. En dat was Noach.

Genesis 6
8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.
9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God.
10 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.

Heb je gehoord dat Noach wandelde met God? Dat hebben we ook gelezen over Henoch.

Thema: God is liefdevol en genadig.

Thema: De mens is een zondaar; hij heeft God nodig en kan zichzelf niet redden.

Noach was een geboren zondaar. Door zijn geboorte viel hij onder de macht van Satan, net als al Adams nakomelingen.

Noach verdiende het niet om door God gered te worden, hij verdiende het om ook gestraft te worden. Maar Noach kwam tot God zoals Abel, Seth en Henoch. Hij bracht het bloed van dieren.

Thema: De mens kan alleen bij God komen als hij doet volgens Gods wil en plan.

Noach luisterde naar Gods Woord.

Hij keerde zich af van het kwaad. Hij bekeerde zich. Hij geloofde en kwam tot God op een manier die God wilde. De manier om tot God te komen op Gods manier was via offers.

Door de dieren te doden liet hij zien dat hij wist dat de straf op de zonde de dood was, maar hij liet ook zien dat hij alle woorden van God geloofde; ook de belofte van een Verlosser.

Genesis 8:20 En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.

Leviticus 17:11 Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.

Noach vertrouwde God dat Hij hem zou redden door de komende Verlosser.

God is genadig, daarom vergaf Hij Noach. Daarom nam Hij Noach aan.

Thema: De mens moet geloof hebben om bij God te kunnen komen en behouden te worden.

God gaf Noach aanwijzingen

Omdat de mensen zo verkeerd en slecht waren en zich niet wilden bekeren, besloot God om al het leven op aarde te verwoesten, te vernietigen.

Maar wat zou er met Noach en z’n gezin gebeuren?

In Genesis 6:13-21 staat dat God aan Noach vertelde dat Hij een watervloed zou sturen die over de hele aarde zou komen.

Genesis 6
13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten.
14 Maak voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken.
15 Zo moet u hem maken: driehonderd el moet de lengte van de ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte.
16 U moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken.
17 En Ik, zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronde te richten; alles wat op de aarde is, zal de geest geven.
18 Maar met u zal Ik Mijn verbond maken; en u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u.
19 En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn.
20 Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden.
21 En u, neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt, en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn.

God vertelde Noach ook om een grote boot te bouwen, zodat al degenen die Hem vertrouwden gered zouden worden.

Thema: God communiceert met de mens.

Deze boot moest precies op de manier gebouwd worden zoals God het aan Noach had verteld. Noach moest Gods aanwijzingen opvolgen.

De ark moest volgens Gods plan gebouwd worden.

God liet het niet aan Noach over wat er gedaan moest worden.

Thema: De mens kan alleen bij God komen als hij doet volgens Gods wil en plan.

God wist precies hoe de ark gebouwd moest worden.

De ark was overigens een ontzettend groot schip: ongeveer 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog. Groot genoeg voor alle dieren plus voedsel!

Er was één belangrijk ding wat betreft de bouw van de boot dat we niet moeten vergeten: God vertelde Noach dat er maar één deur in de boot moest komen.

Genesis 6:16 U moet een lichtopening in de ark maken, en de ark afwerken tot op een el van boven; en de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken.

Er was maar één manier om in de boot te komen.

Ieder persoon en ieder dier dat gered zou worden, moest door die ene deur gaan.

Er was maar één ark waarin mensen gered konden worden met maar één deur.

Noach gehoorzaamde God. Noach geloofde God.

Zie Genesis 6:22 En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij.

Noach vertrouwde in God dat Hij hem en z’n gezin zou redden van de vloed waarvan God had gezegd dat die zou komen.

Thema: De mens moet geloof hebben om bij God te kunnen komen en behouden te worden.

Denk eraan dat het nog nooit geregend had.

De wereld werd tot die tijd door mist vochtig gehouden. Zie Genesis 2:6: maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem.

Niemand had ooit regen gezien.

Toch geloofde Noach dat God niet loog toen Hij zei dat Hij een watervloed zou sturen en een stortregen.

Noach geloofde God, hij gehoorzaamde Hem en bouwde de ark zoals God het had gezegd.

Sommige mensen geloven God niet omdat ze Hem niet kunnen zien, of omdat ze de hemel niet kunnen zien.

Noach geloofde God, ook al had hij nooit regen gezien.

God vertelde Noach dat hij z’n gezin, de dieren en de vogels in de ark moest brengen

Noach waarschuwde de mensen voor de straf van God voor hun zonde, van Gods oordeel.

2 Petrus 2:5 ... en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht...

De mensen in de tijd van Noach wilden niet naar Gods woorden luisteren, Gods woorden die via Noach werden doorverteld (gepreekt). Ze wilden God niet gehoorzamen.

Thema: De mens is een zondaar.

De mensen wilden niet toegeven dat ze verkeerd waren en dat ze straf verdienden.

Ze geloofden niet dat God de wereld zou verwoesten door een grote vloed.

God had 120 jaren geduldig op hen gewacht dat ze van gedachten zouden veranderen, maar langer wachtte Hij niet.

Het was tijd voor God om hen te straffen.

1 Petrus 3:20 ... namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen ...

Vóór het begon te regenen, vertelde God Noach om z’n gezin en de dieren te nemen en in de boot te gaan.

Genesis 7
1 Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin, want Ik heb gezien dat u te midden van uw tijdgenoten voor Mijn aangezicht rechtvaardig bent.
2 U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje;
3 ook van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden.
4 Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten laten regenen; en Ik zal al wat bestaat, wat Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.
5 En Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had.

Noach geloofde dat God de hele wereld zou verwoesten en ook geloofde hij dat hij en z’n gezin alleen door God gered kon worden. Daarom deed hij precies wat God zei.

God redde Noach niet omdat hij zo’n goed leven leidde.

God redde Noach, omdat hij in God geloofde.

Thema: De mens moet geloof hebben om bij God te kunnen komen en behouden te worden.

Ze gingen allemaal door die ene deur in de ark

Noach en z’n gezin en de dieren die God uitgekozen had, gingen allen door die ene deur die Noach moest maken, de ark in.

Genesis 7:15 en 16. En van alle vlees waar een levensgeest in was, kwamen ze naar Noach in de ark, twee aan twee. En die kwamen, kwamen als mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees, zoals God hem geboden had. En de HEERE sloot de deur achter hem toe.

Alleen op deze manier kon iemand gered worden van de watervloed en Gods manier om de straf van de zonde te betalen. God is ook een “toornig” God, Hij móet de zonde straffen.

Thema: De mens kan alleen bij God komen als hij doet volgens Gods wil en plan.

Toen iedereen binnen was, sloot God de deur.

God gaf de andere mensen niet meer tijd om zich te bekeren. Toen God de deur sloot was het te laat. Zelfs al schreeuwden de mensen buiten en smeekten ze, ze konden niet meer binnenkomen.

Noach kon hen niet binnenlaten, want God had de deur gesloten.

Redding was niet meer mogelijk voor hen.

Dit kan vergeleken worden met de situatie bij Adam en Eva. Was er voor hen, nadat ze gezondigd hadden, een weg terug naar de tuin? Nee!

Als God besluit om de wereld te straffen, kan je daar niet meer voor wegvluchten of er aan ontsnappen.

Maar degenen die in de ark waren, waren veilig.

God liet allen die buiten de ark waren, omkomen

Lees wat er staat in Genesis 7:17 en 23:

Genesis 7:17 En de vloed was veertig dagen op de aarde, en het water nam toe en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees.

Genesis 7:23 Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach bleef over, en wat met hem in de ark was.

Nadat God de deur van de ark gesloten had, stuurde Hij de regen.

Genesis 7:12 En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.

God heeft macht over de hele aarde, de regen, de wind, de zon, alles. Hij maakte dit alles en heeft over alles macht.

Thema: God is almachtig.

Er was zóveel water dat alles bedekt werd, zelfs de hoogste bergen.
Het water dat God bij de schepping boven de lucht had geplaatst liet Hij nu in de vorm van regen op de aarde komen.
Het water kwam ook van onder de grond.
Het kan zijn dat dat gaat om bronnen die onder de aarde zijn. Zie Genesis 7:11 ... op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.
God kan alles doen, niets is Hem onmogelijk!
God liet het veertig dagen en nachten regenen. Zie Genesis 7:12 En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten.

Iedereen die buiten de ark was, kwam om door de verdrinkingsdood.

Ze hadden expres niet in God geloofd en God liet hen omkomen.

Alleen Noach en z’n gezin hadden God geloofd en waren de ark in gegaan.

Hieruit kan je leren dat God een genadig God is, maar ook dat Hij heilig en rechtvaardig is.

God dacht aan Noach en al degenen met hem in de ark

In Genesis 8:1-4 staat:
1 En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was; en God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde.
2 Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten, en de regen uit de hemel werd gestopt.
3 Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder.
4 En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.

God dacht aan hen en stopte de regen. Hij stuurde een sterke wind die het land opdroogde. God heeft macht over de wind en de regen.

Thema: God is almachtig.

God vergat Noach en de anderen in de ark niet. Hij doet wat Hij zegt: Hij zei dat Hij hen zou redden en deed het dus!

Hij zei dat Hij iedereen buiten de ark zou laten omkomen en deed het!

Thema: God is betrouwbaar; Hij verandert nooit.

God gaf Zijn bevelen en beloften aan Noach

Nadat ze uit de ark kwamen, gaf God aan Noach en zijn zonen, Sem, Cham en Jafeth, macht (heerschappij) over de dieren, de vogels en vissen, net als Hij Adam had gegeven in het begin.

Aan Adam en Eva had God de planten en vruchten als voedsel gegeven, aan Noach gaf Hij ook de dieren om als vlees te eten.

De wereld en alles erop is van God, maar Hij gaf het aan de mens om er voor te zorgen en ervan te leven.

Genesis 9
1 Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!
2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven.

Thema: God communiceert met de mens.

God gaf de regenboog als Zijn teken

In Genesis 9:12-15 staat dat de regenboog door God gegeven werd als teken om te laten zien dat Hij de aarde nooit meer door een vloed zou verwoesten.

Genesis 9
12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:
13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.
14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,
15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.

Psalm 104
6 U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt, het water stond tot boven de bergen.
7 Door Uw bestraffing vluchtten ze, ze haastten zich weg voor het geluid van Uw donder.
8 De bergen rezen op, de dalen daalden neer op de plaats die U ervoor bestemd had.
9 U hebt een grens gesteld, die ze niet zullen overgaan, ze zullen de aarde nooit meer bedekken.

Thema: God is betrouwbaar; Hij verandert nooit.

Duizenden jaren zijn voorbijgegaan sinds de vloed, maar God heeft Zijn belofte gehouden. Als je een regenboog ziet, denk eraan dat God de regenboog als een teken gaf dat Hij de aarde nooit meer door een vloed zal vernietigen. We kunnen God vertrouwen.