Een vast fundament

Les 21

God gaf de Tien geboden

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Mensen vinden het niet fijn als hun gezegd wordt wat ze moeten doen. Alles in de tien geboden is precies het tegenovergestelde van wat een zondig hart wil.

De Israëlieten waren geboren zondaars. Net als jij en ik. Maar: hoe zondig we ook zijn, we denken nog altijd dat we God kunnen gehoorzamen. We denken dat er op z’n minst nog wel ìets goeds in ons zit en dat God daar wel tevreden mee zal zijn. Israël was ervan overtuigd dat ze God konden gehoorzamen. Ze roepen uit: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen (Exodus 19:8). (Zie ook les 20 onder C.) Ook in onze tijd denken de mensen dat ze God kunnen gehoorzamen.

De 10 geboden, waar we vandaag over gaan nadenken, werden ons door God gegeven terwijl Hij wist dat wij Zijn geboden niet konden houden.

God wilde ons met de tien geboden laten weten: Zó wil ik dat jullie leven en niet een “millimeter” anders. Pas als je dit allemaal houdt ben je rechtvaardig. Laten we nu in Gods Woord naar de tien geboden kijken. Je kan over elk van deze geboden nog veel meer zeggen dan we nu doen.

Het eerste gebod

Het eerste gebod staat in Exodus 20:3 - U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

In het eerste gebod zei God dat alleen Hij op nummer één moet staan. Als op het plaatje. Hij is de Enige die je moet aanwijzen als de Belangrijkste. Hij wil Zijn eerste plaats met niemand en niets delen.

Jesaja 45:5: Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God.

De straf voor ongehoorzaam zijn aan het eerste gebod is van God gescheiden worden.

Dit is wat met Adam gebeurde en met velen die daarna leefden. God wil juist contact met de mens, geen scheiding. We zijn er allemaal schuldig aan dat we dat eerste gebod gebroken hebben.

Mattheus 22
35 En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te verzoeken:
36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?
37 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.
38 Dit is het eerste en het grote gebod.

Deuteronomium 8
17 en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven.
18 Maar u moet de HEERE, uw God, in gedachten houden, dat Hij het is Die u kracht geeft om vermogen te verwerven, opdat Hij Zijn verbond zou bevestigen, dat Hij onder ede met uw vaderen gesloten heeft, zoals het op deze dag nog is.
19 Als het echter gebeurt dat u de HEERE, uw God, helemaal vergeet, achter andere goden aan gaat, hen dient en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zeker zult omkomen.
20 Zoals de heidenen die de HEERE van voor uw ogen uitgeroeid heeft, zo zult u dan ook zelf omkomen, omdat u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent geweest.

Veel mensen denken dat ze deze regel gehouden hebben, omdat ze geen afgod aanbidden zoals mensen met een ander geloof doen. Maar dit gebod verbiedt om ook maar iets anders belangrijker te vinden dan God. Als familie, je kleren, je huis, geld, speelgoed, vakanties, computers of mobiele telefoons of wat dan ook het beste van je tijd, geld of energie kosten, dan zijn ze voor jou belangrijker dan God. Dan wijst de vinger niet meer naar de Heere God, maar naar iets of iemand anders. Je hebt dan dit eerste gebod overtreden. Natuurlijk mag je spelen of op vakantie gaan. Maar soms kan je zo druk zijn met alles, dat je vergeet om zelf je Bijbel te lezen, om aandachtig tijd te nemen voor gebed…. dan doe je het misschien nog even vlug ….

Het tweede gebod

Exodus 20
4 U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.
5 U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,
6 maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

God is een Geest. Je kan Hem niet afbeelden als een dier of een persoon. Hij gaf dit tweede gebod aan de Israëlieten zodat ze er altijd aan zouden denken dat Hij overal boven staat, dat Hij soeverein is: groter dan alles wat Hij geschapen heeft.

Iedereen die iets aanbidt wat door mensen gemaakt is en wat God moet voorstellen, heeft dit 2e gebod van God gebroken en is veroordeeld. We denken dan aan beelden van dieren of personen waar mensen voor knielen of offeren. Mensen gebruiken soms ook middelen die hen zogenaamd helpen bij het bidden of Bijbellezen: ze kijken naar een kruisje, een beeldje of een plaatje en proberen aan de hand daarvan hun gedachten op God te richten.

Maar wat is aanbidden nog meer? Je zou ook kunnen zeggen: iets eren, iets belangrijk vinden. Zoals we ook al bij het eerste gebod hoorden: Als familie, je kleren, je huis, geld, speelgoed, vakanties, computers of mobiele telefoons of wat dan ook het beste van je tijd, geld of energie kosten, dan zijn ze voor jou belangrijker dan God. Dan is dat datgene wat je “aanbidt”.

Romeinen 1
18 Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken,
19 omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God Zelf heeft het hun immers geopenbaard.
20 Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.
21 Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd.
22 Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,
23 en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren.

Jesaja 42:8: Ik ben de HEERE – dat is Mijn Naam; Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, evenmin Mijn lof aan de afgodsbeelden.

Het derde gebod

Exodus 20:7 U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

Dit is het derde gebod. In het derde gebod vertelde God de Israëlieten dat zij altijd diepe eerbied en respect moeten hebben voor God en Zijn Naam. God is de almachtige Schepper en heerser van iedereen. En daarom moet iedereen God eren en beseffen dat Hij de macht heeft om onze levens te nemen. Iedereen die niet God de eer geeft die Hem toekomt, is schuldig.

Iedereen in ons land zegt maar alles wat hij of zij vindt en denkt. Dat is normaal geworden. Er is geen respect meer voor andere mensen, kinderen hebben geen respect voor volwassenen. Veel mensen gebruiken de Naam “Jezus” of “God” (of afkortingen daarvan) alleen maar als een vloek of een stopwoord. Ze hebben er misschien nog nooit goed over nagedacht.

Het vierde gebod

Exodus 20
8 Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
9 Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen,
10 maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.
11 Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.

In het vierde gebod vertelde God de Israëlieten om de zevende dag als een speciale rustdag tot eer van Hem te houden.

In zes dagen schiep God de hemel en de aarde, alles! Op de zevende dag rustte Hij. Niet omdat Hij moe was. Maar alles wat Hij wilde maken, alles wat Hij wilde scheppen, was klaar. Zo moest elke zevende dag ook de Israëlieten eraan herinneren dat alleen God de Schepper is van de aarde. Heel de aarde en alles op de aarde is van Hem. Hij is de Eigenaar van alles en iedereen.

Hij weet dat het goed is voor mensen om niet zeven dagen achter elkaar te werken. Hij zorgt als een goede Vader dat er ook tijd is waarop er niet gewerkt hoeft te worden.

Denk je daar wel eens aan? Jij bent ook een schepsel van Hem. Hij is ook jouw Eigenaar.… alles is van Hem. Zou je Hem niet vertrouwen?

Vijfde gebod

Exodus 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

In het vijfde gebod zei God dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen en respecteren. Dat geldt voor kleine kinderen, maar ook als ze al volwassen zijn. Als ze het niet doen, zondigen ze tegen hun Schepper.

Iedereen is zijn ouders wel eens ongehoorzaam geweest. Kinderen zijn soms erg boos op hun ouders of hebben slechte gedachten over hun ouders.

We hebben allemaal dit gebod gebroken. Zelfs al zouden we negen geboden goed doen en één niet, dan worden we toch veroordeeld door God. Eén keer ongehoorzaam te zijn, is genoeg om gestraft te worden met de eeuwige scheiding van God.

Zesde gebod

Exodus 20:13 U zult niet doodslaan.

Het doden van iemand is zonde tegen God. Dat leert de Heere de Israëlieten in het zesde gebod. Hìj is de Schepper van alle mensen en Hij geeft het leven aan ieder mens. Hij is de Eigenaar van ieders leven. Niemand heeft het recht het leven van een ander te nemen. God zegt ons ook in Zijn Woord dat als iemand iemand anders haat, hij in z’n hart een moord pleegt.

Mattheus 5
21 U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden.
22 Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur.

Als wij iemand vervloeken, hebben we een moord gepleegd. God kent onze harten.

Hebreeën 5
12 Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel.
13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.

Het zevende gebod

(Bekijk afhankelijk van de leeftijd en kennis van je kinderen hoe uitgebreid je dit onderwerp behandelt.)

Dit is geen ouderwets gebod. God en Gods Woord zijn nooit ouderwets. God is onveranderlijk.

Exodus 20:14 U zult niet echtbreken.

Een vader en een moeder horen bij elkaar. In het zevende gebod zegt God dat het zonde is als daar een andere volwassene tussen komt.

De straf voor alle zonde is eeuwige scheiding van God. Echtbreuk en alle soorten van sexuele zonden kan je ook in gedachten of achter een computerscherm doen. God kent al onze gedachten. Iedere zonde wordt veroordeeld, ook al is het alleen in de gedachten.

Lees maar wat Jezus zegt in Mattheus 5:27 en 28: U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.

Het achtste gebod

Exodus 20:15 Gij zult niet stelen.

In het achtste gebod zegt God we nooit iets moeten nemen wat van iemand anders is. Als je steelt zondig je tegen degene die het betreft, maar ook tegen God. Als je iets gestolen hebt en je brengt het weer terug, blijft voor God de zonde van diefstal staan. Zelfs als iemand iets wil stelen maar het niet doet omdat hij bang is om gepakt te worden, is dat zonde.

Hebreeën 4:13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Het negende gebod

Exodus 20:16 U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.

In het negende gebod zei God dat ze altijd over alles de waarheid moeten vertellen. God liegt nooit en Hij wil niet dat wij liegen. Een leugentje om bestwil, zoals dat wel gezegd wordt, is ook een leugen. God haat liegen en zal alle leugenaars straffen.

Lucas 12:2 Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden.

Het tiende gebod

Exodus 20:17 U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.

Begeren dat is iets willen hebben wat anderen hebben. Jij wilt graag het speelgoed hebben dat de buurkinderen hebben, of kinderen uit je klas. Of net zo’n fiets, of mobiel als iemand anders…Ook papa’s en mama’s mogen niet de man of vrouw van iemand anders begeren.

Weet je nog van Satan, hij was jaloers op God en wilde een hogere positie. Dat was de zonde van Satan, maar ook de zonde van Eva. Zij zag de mooie vrucht en begeerde de vrucht en de kennis.

Maar God zal al het begeren straffen omdat het zonde is.

Uitleg

Dit zijn de tien geboden die God aan de Israëlieten gaf. Het geeft aan hoe God is; volmaakt! En dat is wat Hij ook van mensen verwacht. Gods geboden zijn voor alle mensen overal ter wereld hetzelfde. En alle mensen hebben de geboden overtreden.

Of zou er iemand kunnen zijn die alle geboden gehouden heeft? Natuurlijk niet.

Alles wat we van Gods geboden niet hebben gehouden, kunnen we niet meer goed maken met God. Dat betekent dat er een scheiding is tussen God en ons.

De straf voor de zonde is de dood, eeuwige scheiding van God. Alle zonden zullen door God gestraft worden. God is niet van gedachten veranderd. Het is Zijn heilige maatstaf voor iedereen.

De tien geboden werken net als een spiegel. Als je geen spiegel hebt, kun je misschien denken dat je schoon bent. En als er dan iemand naar je toekomt die je vertelt dat je gezicht vies is, kun je dat ontkennen. En je kunt dat echt geloven. Maar als er een spiegel voor je gehouden wordt, is het bewijs geleverd dat je vies bent. Gods wet is de volmaakte spiegel.

Wij kunnen op aarde dingen doen om te “betalen” voor onze overtredingen, zodat het weer goed is tussen ons en mensen die we iets hebben aangedaan. Bijvoorbeeld een bekeuring betalen als er te hard is gereden. Of een geldboete betalen als iets is gestolen. Op aarde is er dan “recht” gedaan. Maar voor God is dit niet geldig. Hij moet nog steeds onze zonde met de dood straffen.

Mensen denken dat ze God tevreden kunnen stellen door bijvoorbeeld naar de kerk te gaan, door aardig te zijn, door goede dingen te doen.

Vragen

 1. Wat gebeurt er met mensen als hun verteld wordt dat ze iets niet mogen doen?
  Antw. Dan willen ze dat juist wèl doen.
 2. Is het voor God voldoende als we nog wel ìets goed doen?
  Antw. Nee, we moeten volgens Gods norm alle 10 geboden helemaal perfect houden.
 3. Zijn er mensen die Gods 10 geboden perfect houden zoals de Heere dat wil?
  Antw. Nee, niemand kan Gods geboden houden. Iedereen heeft Gods geboden overtreden.
 4. Wist God van te voren al dat de mensen Zijn geboden niet zouden kunnen houden?
  Antw. Ja dat wist Hij. Hij wilde de mensen laten ontdekken dat ze het zelf niet kunnen en dat Hij een genadig God is (zie vorige les).
 5. Aan het eind van de les werden Gods geboden vergeleken met een spiegel. Kan je dat eens uitleggen?