Een vast fundament

Les 22

De Tabernakel

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Wat is genade? Wie heeft het nodig?

De Israëlieten hadden beloofd om alles te doen wat de Heere in de wet gezegd had. Maar konden ze dat wel?

Doe jij altijd precies wat je beloofd hebt?

De les van vandaag gaat over Gods heiligheid en Zijn genade.

Moeilijke woorden:

 1. In deze les gebruiken we “stenen tafelen” ; grote platte stenen waarin God de wet “schreef”.
 2. God is “heilig” ; dat betekent bijvoorbeeld dat Hij zonder zonde is, dat hij hoog boven iedereen staat, dat Hij perfect is.

A. Mozes werd nog een keer door God geroepen om de berg op te gaan

God sprak tot de Israëlieten vanaf de berg Sinaï en gaf hun de tien geboden, dat hebben we in de vorige twee lessen behandeld. De Heere wilde niet dat de Israëlieten Zijn geboden zouden vergeten; en daarom riep God Mozes nog eens de berg op. De Heere schreef Zijn geboden op twee stukken steen zodat Mozes de geboden aan de Israëlieten kon leren. God wilde de Israëlieten de geboden geven op een manier, zodat ze het voor altijd konden lezen. Papier kan nat worden of verbranden, een mailtje kan je deleten… maar dat wat in steen geschreven is, blijft! (Exodus 24:12). Mozes gehoorzaamde de Heere en ging de berg op. (Exodus 24:13-18). Jozua, een jonge Israeliet ging met Mozes mee.

B. God gaf Mozes de opdracht om de tabernakel te bouwen

Toen Mozes op de berg was, gaf de Heere hem de tien geboden op twee stenen tafelen (grote platte stenen). De Heere gaf Mozes ook andere regels en gewoonten/manieren waar de Israëlieten zich aan moesten houden in het leven van elke dag. God stond boven hen als een Koning en Hij vertelde hen wat ze moesten doen. De Heere gaf Mozes de wet. Maar Hij gaf hem ook nog een speciale opdracht; de bouw van de tabernakel.

De Heere wist dat de Israëlieten zondaars waren en Zijn geboden niet zouden kunnen houden. God wist dat zij Hem niet zouden gehoorzamen en dat Hij hen moest straffen. Maar omdat God hen liefhad wilde Hij hen niet laten omkomen. Daarom vertelde Hij hen om een speciale plaats te bouwen waar Hij bij hen zou wonen. De mensen zouden leren hoe ze dichter bij hun heilige God zouden kunnen komen zonder te hoeven sterven.
Exodus 25
1 Toen sprak de HEERE tot Mozes:
2 Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen.
3 Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen: goud, zilver en koper,
4 blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar,
5 roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout,
6 olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk,
7 onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas.
8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.
9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.
10 Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el.
11 U moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken.

17 Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el.
18 Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel.
19 Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan.
20 De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn.
21 Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.
22 Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.

Mozes krijgt de opdracht om allerlei materialen te verzamelen die nodig waren voor de bouw van dit speciale heiligdom. (Exodus 25:1-7)

We lezen in Exodus 25: 8 En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.

Dit betekende niet dat God niet meer overal zou zijn. Deze speciale plaats werd gebouwd zodat de mens tot God kon komen, want door de zonde was er een afstand, een kloof, tussen mens en God.

C. De tabernakel moest net zo gebouwd worden zoals Gods opdracht was aan Mozes

God vertelt tegen Mozes in Exodus 25: 9 Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken. Alles in de tabernakel moest precies zo gemaakt worden zoals de Heere het aan Mozes verteld had.

Hierin zit een belangrijke les om te onthouden: Wij moeten zo tot God komen zoals Hij het ons zegt.

Omdat de Israëlieten aan het reizen waren, moest dit speciale heiligdom, de tabernakel, makkelijk mee te nemen zijn. Daarom werden er dierenhuiden gebruikt.

D. Het Heilige der Heiligen

God vertelde Mozes dat de tabernakel twee kamers moest hebben. De kamer, waar je in binnenkwam, werd het Heilige genoemd. God is heilig, volkomen, rechtvaardig, er is een scheiding tussen God en zondaars. Het was een kamer die gescheiden werd van de buitenwereld en alleen door Gods gekozen priesters gebruikt mocht worden. Later in de les beschrijven we hun taak uitgebreider.

De tweede kamer in dat bijzondere heiligdom was zelfs nog belangrijker. Dit werd het Heilige der Heiligen genoemd, het was de meest afgescheiden plaats in Gods huis.

Alleen de Hogepriester mocht daar één keer per jaar komen. Deze kamer was zonder verlichting. Het was een kamer voor God. Gods aanwezigheid was daar.

E. De Ark, het Verzoendeksel / Genadetroon

We hebben gelezen in Exodus 25:10 en 11 hoe de Ark des Verbonds en het Verzoendeksel gemaakt moesten worden:

De genadetroon was het belangrijkste van de hele tabernakel

De Heere vertelde Mozes ook dat er een kist gemaakt moest worden die in die tweede kamer moest staan. De kist, de Ark des Verbonds, moest van een bepaald soort hout gemaakt worden en met goud bedekt worden. (Zie Exodus 25:17).

Er moest ook een deksel van puur goud gemaakt worden en op de Ark geplaatst worden. Het deksel werd de genadetroon genoemd. De genadetroon was het belangrijkste van de hele tabernakel. Waarom?

Dit was de plaats waarvan God beloofde dat Hij daar de Israëlieten genade zou laten zien.

De Heere zei Mozes ook dat er twee cherubs aan beide kanten van de genadetroon gemaakt moesten worden. (We hebben dat gelezen in Exodus 25:18-22)

De ark moest in het Heilige der Heiligen geplaatst worden. De twee stenen tafelen met de 10 geboden erop werden voorzichtig in de ark gelegd.

God beloofde dat als alles klaar zou zijn, Hij in het Heilige der Heiligen zou komen. Een groot licht zal laten zien dat God er is.

God vertelde Mozes (Exodus 26:31-33) dat er een mooi, dik gordijn als scheiding tussen de kamers moest hangen. Dit gordijn moest de Israëlieten eraan herinneren dat er een scheiding was van God door hun zonde.

Exodus 26:31-33
31 U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar.
32 Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien, op vier zilveren voetstukken.
33 Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.

F. De omheining van de Tabernakel en het Koperen Altaar

God zei Mozes ook dat er een soort schutting van gordijnen rondom het heiligdom gemaakt moest worden. De Tabernakel werd met verschillende dierenhuiden bedekt. Net binnen de ingang van de schutting van gordijnen werd het altaar geplaatst.

Verder staat in Exodus 27:1 en 2: U moet ook het altaar van acaciahout maken; de lengte moet vijf el zijn, de breedte vijf el – het altaar moet vierkant worden – en zijn hoogte drie el. U moet dan zijn horens op de vier hoeken ervan maken; zijn horens moeten er één geheel mee vormen en u moet het met koper overtrekken.

Als iemand tot God wilde komen moest hij eerst een brandoffer tot de Heere brengen. Hij moest het naar het koperen altaar brengen en zijn hand op het hoofd van het dier plaatsen en het dan doden. Door dit te doen gaf hij toe dat hij een zondaar was en het verdiende om te sterven. Door zijn handen op het dier te leggen, maakt hij duidelijk dat hij beseft dit dier dat in zijn plaats moet sterven. Maar hij vroeg God om de dood van dit dier te aanvaarden in plaats van zijn dood. De dieren die als offers gebracht werden moesten volmaakt zijn. Het bloed van de dieren moest vloeien.

Lees maar wat er staat in Leviticus 1:1-5:

1. De HEERE riep Mozes en sprak tot hem vanuit de tent van ontmoeting:
2. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Wanneer iemand van u de HEERE een offergave wil aanbieden, moet u uw offergave aanbieden van het vee, van de runderen en van het kleinvee.
3. Als zijn offergave een brandoffer van runderen is, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. Hij moet dat bij de ingang van de tent van ontmoeting aanbieden om een welgevallen voor zich te vinden voor het aangezicht van de HEERE.
4. Daarna moet hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zodat het hem ten goede zal komen door verzoening voor hem te bewerken.
5. Dan moet hij het jonge rund slachten voor het aangezicht van de HEERE. En de zonen van Aäron, de priesters, moeten het bloed aanbieden en het bloed sprenkelen rondom op het altaar dat bij de ingang van de tent van ontmoeting is.

En in Hebreeën 9:22 staat dat het niet mogelijk is om vergeven te worden als er geen bloed vloeit.

Hebreeën 9:22 En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

Met andere woorden: het bloed is nodig om vergeving te krijgen.

Maar kon het bloed van dieren voor de zonde betalen?

Nee!

Het moest de mensen er alleen aan herinneren dat de straf voor de zonde de dood is.

Hebreeën 10:4 Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.
Op dit moment vraagt God niet meer van ons om dierenoffers te brengen. God heeft een betere weg gemaakt om voor de zonden te zorgen.

G. Aäron en zijn zonen werden tot priesters gemaakt

De Heere wees Aäron aan om Hogepriester te zijn. Zijn zonen moesten ook priesters zijn.

Exodus 28:1 Wat u betreft, laat uw broer Aäron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten om Mij als priester te dienen: Aäron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aäron.

Alleen Aäron, de hogepriester, mocht in het Heilige der Heiligen, waar God was, gaan. Iemand anders zou gedood worden als hij achter het gordijn zou komen. De Hogepriester mocht alleen met het bloed van een dier binnenkomen.

Voordat Aäron het Heilige der Heiligen binnenging, moest hij een dier moest doden en het bloed opvangen.

Leviticus 16
2 De HEERE zei toen tegen Mozes: Spreek tot uw broer Aäron en zeg dat hij niet te allen tijde in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen, vóór het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want Ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel.
3 Alleen hiermee mag Aäron het heiligdom binnengaan: met een jonge stier – het jong van een rund – als zondoffer en een ram als brandoffer.

Daarna, als hij het Heilige der Heiligen binnenging, moest hij het bloed op het Verzoendeksel sprenkelen.

Als alles zo gedaan werd zoals de Heere Mozes gezegd had, beloofde God de zonden van Israël van het afgelopen jaar te vergeven.

Kon het bloed van de dieren voor hun zonden boeten? Nee! Het bloed van de dieren kon niet voor hun zonden betalen. Voor de zonde moet volledig betaald worden.

Toch hield God het oordeel terug en vergaf de zonden van het afgelopen jaar, als de Israëlieten zo tot Hem kwamen zoals Hij het gezegd had. (Zie Leviticus 16:34). Ze moesten in het geloof tot Hem komen en een bloedoffer voor hun zonde brengen. God aanvaardt alleen hen die zo tot Hem komen zoals Hij het zegt.

Leviticus 16:34 Dit is voor u tot een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de HEERE Mozes geboden had.

H. De Tabernakel was klaar en God kwam erin wonen

God had Mozes gezegd dat de Israëlieten de Tabernakel moesten bouwen zodat Hij bij hen kon wonen. Als de Israëlieten het niet precies zo gemaakt hadden zoals God het gezegd had, zou God niet bij hen zijn gaan wonen.

Exodus 39:42-43
42 Overeenkomstig alles wat de HEERE Mozes geboden had, zo hebben de Israëlieten heel het werk verricht.
43 En Mozes zag heel het werk, en zie, zij hadden het gemaakt zoals de HEERE geboden had, zo hadden zij het gemaakt. Toen zegende Mozes hen.
Exodus 40:34-35
34 Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde de tabernakel,
35 zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de HEERE de tabernakel vervulde.

De Israëlieten konden nu tot God komen op de manier waarop Hij het gezegd had. Ieder jaar ging de hogepriester het Heilige der Heiligen binnen en sprenkelde het bloed op het Verzoendeksel.

Waarom moest de hogepriester dit ieder jaar herhalen? Omdat het bloed van de dieren niet voor de zonden kon betalen.

In Zijn genade wachtte God steeds weer een jaar met de straf die de Israëlieten verdienden.

De Israëlieten waren net als ons zondaars. Ze hadden Gods genade nodig. En God zorgde ervoor dat zij tot Hem konden komen. Wij kunnen zelf niet beslissen hoe wij tot God kunnen komen.

Thema: De mens kan alleen bij God komen als hij doet volgens Gods wil en plan.

Vragen

 1. Kan je je nog herinneren wanneer eerder in de lessen is gesproken over cherubim?
  Antw. God heeft cherubim buiten de tuin van Eden gezet, zodat Adam en Eva niet terug konden en eten van de boom des levens.
 2. Lees Leviticus 17:11 “Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.” Al voordat de Heere deze opdracht gaf aan de Israëlieten, deden mensen dat ook. We hebben over hen gehoord. (vanaf het begin van de Bijbellessen). Kan je namen noemen van deze mannen?
  Antw. Abel, Noach, Abraham, Izaäk, Jacob.
 3. Waarom gaf de Heere de opdracht aan de Israëlieten om de Tabernakel te bouwen?
  Antw. Zodat de Heere onder Zijn volk kon wonen.
 4. Hoeveel kamers had de Tabernakel?
  Antw. De Tabernakel had twee kamers.
 5. Wat waren de namen van de kamers in de Tabernakel?
  Antw. De kamers heetten het Heilige en het Heilige der Heiligen.
 6. Wat was het belangrijkste voorwerp in de Tabernakel?
  Antw. De genadetroon (Het verzoendeksel)
 7. Wie mochten er in de Tabernakel binnengaan?
  Antw. Alleen de priesters mochten in de Tabernakel komen.
 8. Mocht het volk zelf kiezen wie de priesters zouden zijn?
  Antw. Nee, God zei dat Aäron en zijn zonen priesters zouden zijn. (Aäron was de Hogepriester.)
 9. Wat deden de priesters?
  Antw.
  (a) De priesters offerden elke dag voor de Heere.
  (b) De priesters stonden tussen God en de mensen.
 10. Wat deed de Hogepriester één keer per jaar?
  Antw. Hij ging het Heilige der Heiligen binnen om te offeren voor de zonden van het afgelopen jaar van heel het volk. Het bloed werd op het Verzoendeksel (Genadetroon) gesprenkeld.
 11. Wat is genade?
  Antw. De manier die God bedacht heeft, zodat mensen de straf niet ontvangen (de dood) die ze verdiend hebben door hun zonden.