Een vast fundament

Les 25

God voorspelde de geboorte van Johannes en Jezus

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Opmerkingen vooraf voor de onderwijzer/ouder(s): De afgedrukte Bijbelteksten die iets inspringen van de kantlijn, zijn vooral voor de onderwijzers als extra uitleg en/of ondersteuning bedoeld. Wanneer we straks spreken over Maria, de moeder van de Heere Jezus, hebben wij ook bewust het woord “maagd” niet vertaald naar “meisje” om daarmee het wonder van de geboorte nog duidelijker te laten klinken. De woorden “profetie” en “vervulling” hebben mogelijk toelichting nodig. Deze lange les zou in stukjes verdeeld kunnen worden over een week. Belangrijk is dat de kinderen de lijn blijven volgen.

De belangrijkste Bijbelgedeelten kunnen eventueel vooraf met en/of door de kinderen gelezen worden.

  • Lukas 1:5-17 Zacharias en Elisabeth
  • Lukas 1:26-35 Maria en Jozef
  • Lukas 1:68-79 Lofzang van Zacharias

De laatste profeet in de tijd van het Oude Testament die voor God sprak, was Maleachi. Maleachi herinnerde de Joden eraan dat de beloofde Verlosser zou komen om hen te redden. Hij zei ook dat God nóg een profeet zou sturen voordat de Verlosser zou komen. Deze profeet zou de mensen voorbereiden, zodat ze klaar zouden zijn voor de komende Verlosser. We lezen wat hij schreef (door de Heilige Geest geïnspireerd):

Maleachi 3
1 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.
Maleachi 4
5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.
6 Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.

Na Maleachi kwamen er 400 stille jaren waarin God niet door een profeet sprak. Toch was God aan het werk tijdens deze tijd: God was de komst van de Verlosser aan het voorbereiden (zie het laatste deel van les 24).

Eindelijk was de tijd gekomen, God was klaar om te gaan doen wat Hij al in de tuin van Eden beloofd had. Als de Heere iets laat gebeuren wat Hij (lang daarvoor) beloofd heeft, noemen we dat “een profetie is in vervulling gegaan”.

We beginnen nu in het Nieuwe Testament met de geschiedenis van een oud Joods echtpaar dat God geloofde en aan het wachten was op de vervulling van de belofte van de komende Redder, Verlosser.

A. God beloofde dat Zacharias en Elisabeth een zoon zouden krijgen

Lucas 1
5 In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet.
6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.

Zacharias en zijn vrouw Elisabeth waren Joden die in God geloofden. Ze geloofden Zijn Woord. Zij brachten offers in de tempel, zoals Gods opdracht was. Deze opdracht had God lang daarvoor via Mozes bekend laten maken aan het volk Israël. Omdat Zacharias en Elisabet God vertrouwden en tot Hem kwamen zoals Hij gezegd had, wilde God hen aannemen.

Lucas 1:7 En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren.

Zacharias en Elisabeth waren oud en ze hadden nooit kinderen kunnen krijgen.

Zacharias was één van de priesters in de tempel in Jeruzalem. Lukas 1:8-10. Lees wat er gebeurde met Zacharias toen hij z’n werk aan het doen was in de tempel.

Lucas 1
11 En er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond.
12 En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem.
13 Maar de engel zei tegen hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven.
14 En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.

De engel van God beloofde Zacharias een zoon. De engel zei dat hij zijn zoon Johannes moest noemen.

B. Johannes werd de taak gegeven om de weg voor de Verlosser klaar te maken

De Heere wist alles over de zoon van Zacharias, zelfs voordat Elisabeth zwanger werd. God weet alles van te voren.

Thema: God weet alles

Lucas 1
15 want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden,
16 en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere, hun God.
17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

God had door de profetie van Maleachi al laten weten dat Johannes geboren zou worden. God had het voorspeld, en Hij liet die voorspelling ook uitkomen.

Maleachi 3:1a: Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal.

Vierhonderd jaar voordat Johannes geboren werd, liet God Maleachi opschrijven dat er een boodschapper zou komen. De zoon van Zacharias zou die profeet, die boodschapper, zijn die de mensen zou voorbereiden op de komende Verlosser.

De engel noemde de komende Verlosser “de Heere”, Lukas 1:15, een titel die alleen aan God gegeven wordt. De Verlosser Die komen zou, de Redder van de mensen, zou God Zèlf zijn.

Elisabeth wist dat alleen de Heere God ervoor gezorgd had dat zij een kind kon krijgen.

Zie Lucas 1
24 en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei:
25 Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.

Zij was erg dankbaar en gelukkig, want in die dagen telden mensen die geen kinderen konden krijgen niet mee. Nu zouden Zacharias en Elisabeth op oude leeftijd een zoon krijgen! De profetie van de geboorte van Johannes zou in vervulling gaan.

C. God beloofde Maria een zoon

Het was nu Gods tijd om al Zijn oudtestamentische beloften te vervullen over de Verlosser. De lang beloofde Redder zou nu komen.

Luister naar wat er gebeurt:

Lucas 1
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.

Omdat Jezus zonder een menselijke vader geboren zou worden, zou Hij zonder zonden geboren worden. Uit Adam zijn alle mensen gekomen. Na hem was er geen mens meer heilig en rechtvaardig. Ieder mens in de wereld krijgt vanaf het begin de zonde van Adam mee. De zonde van Adam is overgegaan op ons. Je “erft” die zonde. Daarom zijn wij allemaal zondaars. Maar Jezus was zonder zonde.

1 Petrus 2:22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is.

God stuurde een engel om Maria, een maagd, te vertellen dat God haar gekozen had als moeder van de Verlosser. Maria had nog nooit samen geleefd met een man. Ze was een gewone jonge vrouw, die God vertrouwde als haar enige hoop voor haar zonden. God koos Maria als moeder van de Verlosser, omdat God doet wat Hij wil. God laat mensen vaak niet weten waarom Hij iets doet. God is soeverein. (Ken je dat moeilijke woord nog uit de eerdere lessen?) Hij vraagt aan niemand wat Hij moet doen.

Psalm 115:3 Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
Psalm 135
5 Want ík weet: de HEERE is groot; onze Heere gaat alle goden te boven.
6 Al wat de HEERE behaagt, doet Hij, in de hemel en op de aarde,in de zeeën en alle diepe wateren.

Thema: God regeert alleen - God regeert over alles en iedereen

De zoon van Maria zou de beloofde Verlosser zijn. Zijn naam zou Jezus zijn. Deze naam betekent Redder of Verlosser. God had de wereld lief en wilde dat zondaren verlost zouden worden van hun verdiende straf.

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Thema: God is liefdevol en genadig

D. De zoon van Maria zou mens en tegelijk Zoon van God zijn

De engel Gabriël vertelde Maria ook enkele belangrijke dingen over de zoon die ze zou krijgen. In Lucas 1:32 staat over Jezus:

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.

De zoon van Maria zou niet alleen háár zoon zijn, maar Hij zou óók de Zoon van God zijn.

Zeshonderd jaar daarvoor had God deze dingen al aan zijn profeet Jesaja verteld. Lees maar in Jesaja 9:5 en 6:

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen.

Ook vertelde de engel aan Maria dat de Verlosser een directe nakomeling van koning David zou zijn. Daardoor zou Hij koning over Israël kunnen worden. Hij zou voor altijd koning zijn.

Lucas 1
32b ... en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

God ging doen wat Hij koning David beloofd had. God houdt Zijn beloften. Het was lang geleden al voorspeld.

Jesaja 9:6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Als de Zoon van God had Jezus veel namen. Toen we begonnen met het bestuderen van de Bijbel, leerden we over de Drieëenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hadden geen lichaam zoals wij. God is Geest en heeft geen menselijk lichaam. Maar de Verlosser moest een mens zijn net als wij, alleen zonder zonden.

Waarom moest Jezus ook mens zijn? Hij moest een mens zijn, zodat hij ons op ons menselijke manier zou kunnen helpen. Hebreeën 2:17 en 18. Jezus zou helemaal God en helemaal mens zijn.

E. Jezus de Verlosser zou geen menselijke vader hebben

Jezus zou geen menselijke vader hebben. Lukas 1:34-35. Maria kon dit maar moeilijk begrijpen, en de engel legde uit dat God de Heilige Geest een wonder zou doen.

Waarom is het zo belangrijk dat Jezus geen menselijke vader had?

God was de Vader van Jezus. God is helemaal heilig zonder zonde. Jezus zou dat zondige van Adam niet meekrijgen, als baby zoals jij en ik. Hij was de Enige zonder die erfzonde. Jezus was helemaal de Zoon van God, heilig en zonder zonde.

Een maagd kan nooit een baby krijgen, maar voor God is alles mogelijk. Maria geloofde de Heere. Zij vond het goed dat God haar had uitgekozen om de moeder van de Verlosser zou zijn. Zij wilde God graag dienen.

Wie was die komende Redder? Jezus!

  • Hij was al in de tuin van Eden, in het Paradijs beloofd. Genesis 3:15
  • Hij was een Nakomeling van koning David. Jesaja 9:6
  • Hij was de Redder. Jesaja 53:5
  • Hij was de Heilige Zoon van God, God de Zoon. Jesaja 9:5

In onze volgende lessen zullen we nog uitgebreider ingaan op profetieën en hoe deze in vervulling zijn gegaan in de Heere Jezus Christus. God gaat door met het doen wat Hij voorspeld en beloofd heeft.

F. Johannes werd geboren

Als God een belofte doet, vervult Hij die ook. Voor God maakt het niet uit hoe moeilijk het is om te doen wat Hij heeft beloofd. Het maakt niet uit hoe lang het duurt. God zal elke belofte precies laten uitkomen, zoals Hij gezegd heeft. God deed wat Hij beloofd had aan Zacharias. Zacharias en zijn vrouw Elisabeth krégen en zoon en ze noemden hem Johannes, precies zoals de engel gezegd had.

G. Zacharias geloofde dat Gods beloften over de Verlosser al snel vervuld zouden worden

Zacharias maakte een lied. Lucas 1:68-79. Het lied gaat over de geboorte van zijn eigen zoon en ook over de beloofde Verlosser die zal komen.

Lukas 1:68 Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht.

Iedereen moet verlost worden van Satan, van de zonden die macht over ons leven hebben, en van de dood en scheiding van God. Daarom maakte God het plan om de Verlosser naar de wereld te sturen.

Zacharias wist dat al heel snel Gods beloofde Verlosser zou komen. Deze Verlosser zou komen om de mensen van Satan, van zonde en van de dood te bevrijden. Zacharias vertrouwde dat God de beloften die Hij aan de profeten gegeven had, al snel vervullen zou.

Abraham was de vader van het volk Israël. Weet je nog, dat voordat Abraham in Kanaän ging wonen, God hem beloofd had dat één van zijn nakomelingen de Verlosser zou zijn?

Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Ook al waren er duizenden jaren voorbijgegaan sinds dat God deze belofte had gedaan aan Abraham, God had het niet vergeten. God doet altijd precies wat Hij zegt.

Thema: God kan je vertrouwen; Hij verandert nooit

H. Johannes moest Israël voorbereiden, klaar maken om in de Verlosser te geloven

Johannes zou de profeet zijn die de weg voor de komende Verlosser zou voorbereiden. Hij zou aankondigen aan het volk Israël dat de Verlosser al snel bij hen zou komen. De Heilige Geest inspireerde Zacharias om dat over zijn zoon te zingen. Een andere uitleg is er niet voor deze bijzondere woorden.

Lukas 1:76 En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn wegen gereed te maken,

De Verlosser zou God Zelf zijn, want een mens zou geen andere mensen zou kunnen verlossen. Een mens zou alleen voor zijn eigen zonde kunnen sterven. De Heere is de grote Verlosser van iedereen die op Hem vertrouwt.

Jesaja 45:22 Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.

Zacharias zei dat als de Redder zou komen, Hij de mensen zou laten zien hoe hun zonden vergeven zouden kunnen worden.

Lucas 1:77: ... om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden.

God kan en zal geen zonden vergeven als niet de prijs voor de zonde helemaal betaald is. De straf voor de zonde is eeuwige scheiding van God. Hoe kon er dan voor de zonde betaald worden? Hoe kunnen zondaars vergeven worden en gered worden van de eeuwige straf? Zacharias zei dat de Redder dat allemaal duidelijk zou maken.

Zacharias zingt ervan dat de Verlosser zou komen als de opkomende zon in de morgen. Lukas 1:78-79. God ging de mensen uit het donker, de duisternis, bevrijden. Zacharias zei dat de Verlosser in de wereld zou komen om het licht voor alle mensen te zijn. De Verlosser zou zijn als de zon, die na een donkere nacht, opkomt om overal aan alle mensen licht geven.

Lukas 1
78 door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft,
79 om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.

Wie verloste Noach en zijn familie van de zondevloed?
Wie bevrijdde Isaäac van de dood?
Wie bevrijdde Lot van de vernietiging van Sodom en Gomorra?
Wie bevrijdde Jozef uit de gevangenis in Egypte?
Wie bevrijdde de Egyptenaren van de slavernij in Egypte?
Wie bevrijdde Israël bij de Roze Zee toen Farao met z'n leger kwam?
Wie bevrijdde de Israëlieten in de woestijn?

Alleen de Heere is de grote Verlosser! Er is geen andere Verlosser dan de Heere.

Jesaja 43:11 Ik, Ik ben de HEERE, buiten Mij is er geen Heiland.

Hoeveel zonnen geven licht aan de aarde? Maar één!
Hoeveel Verlossers beloofde God te zullen sturen? Maar één!

God beloofde niet om verschillende Verlossers te zullen sturen, eentje voor ons en een andere voor mensen in andere delen van de wereld. God beloofde één Verlosser. Door deze Ene zouden alle mensen de mogelijkheid hebben om tot God te komen. Hij zou licht brengen voor de hele wereld. Voor iedereen.

Jesaja 43:10 U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.
Jesaja 44:6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.

Jezus zou later, toen Hij opgegroeide, ook de Christus genoemd worden. Christus is een Grieks woord en dat betekent: ‘de Gezalfde’. Een gezalfde is iemand die door God apart is gezet voor speciale taken. En ‘Christus’ is ook de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Messias’. Dit woord betekent eveneens ‘Gezalfde’.

Toen Johannes opgegroeid was, woonde hij in de woestijn. Hij woonde daar totdat het Gods tijd was om Gods boodschap (bericht) aan Israël te vertellen, te verkondigen. Johannes geloofde God. Hij wist dat Hij een zondaar was, maar Hij kwam tot God met de dieren- en bloedoffers. Hij kwam tot God op Gods manier. Hij vertrouwde God dat Hij hem van de eeuwige straf redden zou. Johannes geloofde dus in de Verlosser die zou komen. Johannes zou de laatste profeet zijn die aan het volk Israël zou vertellen dat de Verlosser zou komen.

I. God vervulde Zijn beloften over Jezus, de Verlosser

Jezus de komende Verlosser zou een nakomeling van Abraham, Isaäk, Jacob en David zijn. God had hen beloofd dat de Verlosser uit hun familie zou komen. Mattheus 1:1 en 2. God had alles van te voren klaargemaakt. Hij had alles voorbereid wat er zou gaan gebeuren met de Redder, zelfs voordat Hij in de wereld kwam. Duizenden jaren voor Zijn geboorte waren de beloften gedaan, en nu kwamen ze uit. In Jesaja staat zo’n belofte:

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

De profeten wisten zelf niet altijd precies hoe de profetieën zouden uitkomen. Maar wat wij nu wel weten is dat al deze beloften werden vervuld in en door de Heere Jezus Christus.

Heb je wel eens van een vader gehoord die drie verschillende beroepen heeft? Hij is brandweerman, fietsenmaker en buschauffeur bijvoorbeeld. Dat is wel veel tegelijk hè? De Heere Jezus deed wel drie dingen tegelijk:

  1. Hij zou Gods Profeet zijn.
  2. Hij zou Hogepriester zijn.
  3. Hij zou Koning zijn.

Als Gods Profeet zou Jezus de mensen vertellen hoe je van Satan, zonde en de eeuwige straf bevrijd kon worden.

God stuurde Jezus ook als de laatste grote Hogepriester (zie les 22). Herinner je je nog dat de hogepriester het bloed van dieren in het Heilige der Heiligen bracht, zodat de zonden van de mensen vergeven konden worden?

Ook zou Jezus de regerende Koning worden, de nakomeling van koning David. Alleen van Jezus zegt God dat Hij de Christus, de Gezalfde zou zijn. Niemand anders kan dit zijn of worden.

God zou maar één Verlosser voor zondaren naar de wereld sturen. God houdt Zijn belofte Alleen Hij is God. Alleen Hij kan de mensen van hun zonden bevrijden.