Een vast fundament

Les 26

God vervulde Zijn beloften door Jezus, de Verlosser, te geven

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

De Bijbelgedeelten Mattheus 1:18-25 en Mattheus 2:1-15 en Mattheus 2:19-23 komen in stukjes terug in de les. Er kan gekozen worden om de Bijbelgedeelten in zijn geheel vooraf te lezen of ze in stukjes tussendoor te lezen. Deze teksten zijn gemarkeerd met een sterretje.

Mattheus 1
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei:
23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich;
25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.
Mattheus 2
1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3 Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4 En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was;
8 en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.
13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.
14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.
15 En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

19 Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte,
20 en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden, zijn gestorven.
21 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël.
22 Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea.
23 En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.

Jezus Christus, de beloofde Verlosser, werd geboren. Voor Maria en Jozef was dat een moeilijke tijd. Maria, die de moeder van Jezus zou worden, zou gaan trouwen met een man die Jozef heette. In de vorige les hebben we gehoord en geleerd dat God beloofd had dat Jezus geen menselijke vader zou hebben. Zie les 25 onder D en E. Dat was zó wonderlijk anders dan het begin van alle baby’s! Maar niemand kon iets bijzonders merken aan de zwangerschap van Maria. Ook voor Maria zelf was het een gewone zwangerschap, zoals ze ook later nog andere kinderen zou verwachten.

Overspel: Dit woord betekent sexueel contact met iemand anders dan je eigen (toekomstige) man of vrouw.

Ondertrouw / verloving: Als je vast van plan bent om met elkaar te trouwen en dit officieel bekend gemaakt hebt. (Er is een verschil tussen ondertrouw en verloven, maar dat hoeft voor het begrijpen van deze les niet uitgelegd te worden)

Jozef ontdekte dat Maria in verwachting was en hij wist dat hij niet de vader was, omdat ze geen sexueel contact hadden gehad. Hij dacht dat Maria overspel* gepleegd had door sexueel contact te hebben met een andere man. Volgens de Joodse wet kon Jozef vertellen dat Maria overspel gepleegd had en zou ze gedood worden. Maar Jozef hield van Maria, daarom besloot hij hun verloving in stilte te breken.

Deuteronomium 22
20 Maar als dit woord waar is, als ontdekt wordt dat het meisje geen maagd meer was,
21 dan moeten zij het meisje naar buiten brengen, naar de deur van het huis van haar vader, en de mannen van haar stad moeten haar met stenen stenigen, zodat zij sterft, want zij heeft een schandelijke daad in Israël begaan door hoererij te bedrijven in het huis van haar vader. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen.
* Mattheus 1
18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.

De engel van God legde Jozef uit wat er echt gebeurd was

Had Maria sexueel contact gehad met een man? Nee! Hoe was ze dan zwanger geworden? De baby was door God de Heilige Geest gegeven. Haar baby was de Zoon van God, die van de hemel naar de aarde was gekomen om een mens te worden, zodat Hij de Verlosser van zondaars kon zijn. God liet het niet gebeuren dat Jozef bij Maria weg zou gaan. Jozef was een goede man die op God vertrouwde. Hij was ook een zondaar, maar hij kwam tot God op de manier zoals God het gezegd had. God wilde dat Jozef Maria toch als vrouw zou nemen zodat Jezus ook een goede aardse vader zou hebben. Daarom stuurde God Zijn engel om Jozef de waarheid over Maria te vertellen.

Lees maar wat er staat in * Mattheus 1
20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest;
21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Jezus moest in deze wereld geboren worden om zondaars van Gods straf voor hun zonden te redden. Hij kwam om al diegenen die het eens zijn met God dat ze zondaars zijn en een Verlosser nodig hebben, te redden.

* Mattheus 1:22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

De profeten hadden al gezegd dat de beloofde Redder uit een maagd geboren zou worden.

Lees maar in Jesaja 7:14: Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.

Hier wordt het woord ’maagd’ gebruikt. God dacht aan Zijn belofte, Jezus moest uit een maagd geboren worden.

Omdat Jezus zowel God als mens zou zijn, zou Hij veel namen hebben. Eén van Zijn namen zou Immanuël zijn, wat betekent: “God met ons”. Dit betekent dat Hij God Zelf zou zijn.

Jezus is de Enige Redder. En Hij is ook God! We hebben gezien dat God een Drieëenheid is (zie les 5 onder B). Jezus Christus is God de Zoon.

Denk je eens in dat God zelf naar de aarde kwam, als een klein babytje!!!

Het antwoord van Jozef

Jozef geloofde God en nam Maria als zijn vrouw.

* Mattheus 1:24-25
24 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich;
25 en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had…

Jozef en Maria moeten het heel moeilijk gehad hebben na het nemen van de beslissing om toch te trouwen terwijl Maria zwanger was. Het was in die tijd een enorme schande. Ze werden waarschijnlijk met de nek aangekeken door de overige bewoners van het dorp Nazareth. Iedereen dacht waarschijnlijk dat ze hadden gezondigd door sexuele omgang te hebben voordat ze getrouwd waren.

Toch vertrouwden Jozef en Maria op God.

De wijze mannen op zoek naar Jezus

Precies zoals de profeten voorspeld hadden, werd Jezus geboren in Bethlehem.

Micha 5:1 En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.

Het lijkt misschien toevallig dat Jezus niet in Nazareth geboren werd, maar in Bethlehem. Maar toeval bestaat niet bij de Heere God. God had het zó geregeld dat er een volks-telling gehouden zou worden, waardoor Jozef en Maria precies op het moment dat Jezus geboren zou worden, naar Bethlehem moesten gaan.

En in Bethlehem wordt Jezus geboren. In de geboortegeschiedenis van Jezus wordt ook vermeld dat wijze mannen op zoek waren naar Jezus.

* Mattheus 2
1 Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2 en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

De angst van koning Herodes

Koning Herodes wilde, net als de Egyptische farao, niet dat er iemand ànders over hem zou regeren. Hij was bang dat hij zijn plaats als regeerder zou verliezen. Hij probeerde de wijzen zover te krijgen dat ze hem de weg naar de pas geboren Koning zouden wijzen.

* Mattheus 2:7 Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was;

Ook kwam hij erachter waar Jezus geboren zou worden.

* Mattheus 2
5 Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
6 En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.

De priesters lazen voor uit het boek Micha, het gedeelte dat we zojuist gelezen/gehoord hebben (onder punt C).

Uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat ze wisten wáár de Verlosser geboren zou worden. Maar er staat nergens dat ze zelf op zoek gingen naar Hem... Nadat de wijze mannen eerst in Jeruzalem geweest waren, kwamen ze in Bethlehem. En daar vonden ze de Koning.

* Mattheus 2
9 En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10 Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11 En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Was het wel goed dat de wijze mannen Jezus aanbaden? God had gezegd dat alleen Híj aanbeden mocht worden.

Exodus 20:3 en 5a U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben ... U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen.

Maar Jezus was God, en daarom was het goed dat de wijze mannen dat deden!

Gods waarschuwing aan de wijze mannen en aan Jozef

God waarschuwde de wijze mannen en Jozef.

* Mattheus 2
12 En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.
13 Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.
14 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.
15 En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen.

God bestuurde het zo dat Jozef naar Egypte vluchtte. De kleine Jezus werd naar Egypte gebracht. In Egypte zou Hij veilig zijn voor het kwade plan van Herodes. Herodes wilde Hem vermoorden (dit deed Herodes zelfs met zijn eigen kinderen omdat hij bang was, dat zij in zijn plaats zouden regeren).

Herodes kon God niet tegenhouden om te doen wat Zijn plan was. Gods plan is en was: de mensen van hun zonden te redden!

Jezus werd naar Egypte meegenomen zoals de profeten het lang van te voren hadden gezegd.

Hosea 11:1b uit Egypte heb Ik Mijn zoon geroepen.

God wist wat Herodes wilde doen, en daarom nam Hij maatregelen.

Jozef, Maria en Jezus gingen terug naar Nazareth, waar Jezus opgroeide

Toen Herodes dood was, stuurde de Heere één van Zijn engelen om Jozef te vertellen dat hij Maria en Jezus van Egypte terug naar Israël kon brengen.

* Mattheus 2
19 Toen Herodes gestorven was, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom, in Egypte,
20 en zegt: Sta op, neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en ga naar het land Israël, want zij die het Kind naar het leven stonden, zijn gestorven.
21 Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder met zich mee, en kwam in het land Israël.
22 Toen hij echter hoorde dat Archelaüs in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea.
23 En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, opdat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat Hij Nazarener genoemd zal worden.

Gods woorden, die door Zijn profeten lang daarvoor gegeven werden, werden vervuld. De Verlosser woonde in Nazareth en groeide daar op.

Lucas 2
39b En toen ... keerden zij terug naar Galilea, naar hun stad Nazareth.
40 En het Kind groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid, en de genade van God was op Hem.

Zijn hemelse Vader, God, beschermde en leidde Hem in alles wat Hij dacht, zei en deed. Jezus gehoorzaamde elk gebod van God. Hij zondigde nooit. Dit kon omdat Hij geen geboren zondaar was. Jezus was niet van God gescheiden zoals alle nakomelingen van Adam. Iedereen, die ooit geleefd heeft, heeft Gods geboden overtreden, maar Jezus gehoorzaamde ieder gebod van God perfect.

Alleen God is helemaal heilig en rechtvaardig
en
Jezus Christus is God!

In Lucas 2:52 staat: En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Jezus groeide op en werd een wijs man. God had Hem lief en ook de mensen hielden van Hem. Zijn karakter als mens was precies hetzelfde als het karakter van God, want Jezus was God:

 • Hij was zonder zonde en heilig.
 • Hij was trouw* in alles wat Hij deed (* het doen uit en met liefde, met aandacht).
 • Hij was rechtvaardig.
 • Hij wist alles.
 • Hij was barmhartig en genadig.

Geen wonder dat alle mensen Hem graag mochten. In Jesaja 11:2 staat over Jezus:

Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.

Jesaja, een profeet van God die honderden jaren voor die tijd leefde, zei dat de Verlosser wijs zou zijn en grote kennis zou hebben omdat Hij één zou zijn met God de Heilige Geest. Deze voorspelling die door God gegeven werd was volkomen vervuld in Jezus Christus.

De baby in de kribbe was de Zoon van God. En als mens, zou Hij de Verlosser zijn, de Redder van mensen. God Zelf was naar de aarde gekomen!

Vragen

 1. Hoe kwam het dat Maria zwanger was?
  antw. God de Heilige Geest had dat wonder in haar gedaan.
 2. Welke “vader” had de Heere Jezus hier op aarde? Of: Wie was zijn aardse vader?
  antw. Jozef.
 3. Waar was de Heere Jezus geboren?
  antw. In Bethlehem
 4. Waarom zondigde de Heere Jezus nooit?
  antw. Hij was God; Hij was niet een nakomeling van Adam (omdat Hij geen aardse vader had).