Een vast fundament

Les 27

God zond Johannes om te onderwijzen en te dopen

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

De Bijbelgedeelten Mattheus 3 komen in stukjes terug in de les. Het is goed om dit Bijbelgedeelte in zijn geheel vooraf te lezen en de plaatjes aan de kinderen te laten zien.

Mattheus 3
1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,
2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.
4 Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit,
6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.
7 Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?
8 Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,
9 en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.
10 De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.
13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.
14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij?
15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.
16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Hoe krijg je iemands aandacht? Vertel mensen iets wat over henzelf gaat. Dat deed de Heilige Geest door Johannes de Doper (zie les 25, onder F). Hij stuurde Johannes om hem te laten vertellen dat de Redder snel zou komen. De boodschap die Johannes bracht was voor iedereen. Johannes moest heel eerlijk zeggen dat er zonde was, dat er verandering moest komen.

A. Johannes was Gods boodschapper voor Israël

Johannes was door God gestuurd om de bijzondere profeet te zijn. Hij zou de Joden zo voorbereiden op de Verlosser. Deze Johannes was een volwassen man geworden. Het was nu Gods tijd voor Johannes om met het onderwijs van de mensen te beginnen. Hij werd een soort meester die het volk Israël moest leren. Hij stond niet voor de klas. Hij gaf les buiten, in de woestijn.

Mattheus 3:1-2 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Johannes leerde de mensen dat zij zich moesten bekeren. Johannes bedoelde dat de mensen hun houding tegenover God, zichzelf en tegenover zonde moesten veranderen. Bekering is iets omkeren, iets omdraaien helemaal de andere kant op. Zo moesten de mensen met hun hoofd en met hun hart helemaal andersom. Niet meer voor jezelf leven en denken dat je het zelf wel kan, niet meer in de zonde leven. Johannes vertelde hen dat ze hun denken moesten veranderen, bekeren. Dit moest veranderen omdat de Verlosser spoedig zou komen.

Deze drie dingen moesten de mensen begrijpen. En ze moesten ook zeggen met hun hart: het is echt waar, het klopt, zó ben ik en het moet anders, het moet omgekeerd.

 1. Dat God de enige ware God is en dat zij Hem alleen moesten aanbidden en dienen.
 2. Dat zij gezondigd hadden tegen God door Zijn geboden niet perfect te houden. En dat zij zichzelf niet zo konden maken, dat God hun zou aannemen. Ze waren niet aanvaardbaar voor God. God accepteert geen mensen die zichzelf “oppoetsen”.
 3. Dat elke zonde vooral zonde tegen God is. Dat God de zonde haat. Dat God de mens zal straffen door hem voor eeuwig van Zichzelf te scheiden. Die straf zal het eeuwige vuur zijn.

Precies dezelfde dingen wil God ook jou en mij duidelijk maken. Hij wil ook dat wij het ermee eens zijn. Dat wij ons bekeren.

In de les over de 10 geboden hebben we geleerd, dat niemand deze geboden perfect kan houden (zie les 21). Het niet houden van de 10 geboden noemt God zonde. Ook al is er maar één gebod van de 10 die je niet perfect houdt, heb je toch gezondigd.

Lees maar in Jacobus 2:10: Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.

Elke zonde maakt scheiding tussen ons en God. Op het plaatje wordt dat duidelijk uitgebeeld.

Johannes was degene van wie de profeet Jesaja zei dat hij voor de beloofde Verlosser uit zou gaan. Vergelijk de volgende twee Bijbelteksten eens: Jesaja 40:3 (Oude Testament) met Mattheus 3:3 (Nieuwe Testament). De profeet Jesaja leefde ruim 700 jaar voor Johannes’ geboorte!

Jesaja 40:3 Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.
Mattheus 3:3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

Johannes was Gods profeet, maar dat betekende niet dat hij rijk was. Hij at de dingen die hij in de woestijn vond en zijn kleren waren die van een arme man.

* Mattheus 3:4 Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing.

B. Veel mensen geloofden Gods boodschap die Johannes bracht

* Mattheus 3
5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit,
6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.

Veel Joden geloofden de woorden van God die Johannes bracht. Ze gingen naar hem om gedoopt te worden. Als een persoon gedoopt werd, was dat een teken voor iedereen dat die persoon het met het onderwijs van de doper eens was. De doper, de dopeling en het water hoorden bij elkaar. Zoals de dopeling één was met het water (helemaal onder), zo was de dopeling het eens met de boodschap van de doper.

In dit geval betekende het dus dat degene die gedoopt werd wist dat hij verdiende te sterven voor zijn zonden, maar dat hij God vertrouwde dat Hij de Verlosser zou sturen om hem te redden. Door de doop werd een persoon niet gered, het was een teken van wat iemand geloofde en iedereen kon dat zien.

Het Griekse woord dat in onze Bijbel met doop vertaald wordt, had in die tijd vooral betekenis bij het verven van stoffen. Het woord werd gebruikt voor een stuk stof dat in een ton met gekleurde vloeistof ondergedompeld werd. Dat stuk stof werd totaal geïdentificeerd met de vloeistof. En als de stof na een tijdje uit dat verfbad kwam, had het helemaal de kleur van de verf.

C. De woorden van Johannes aan trotse mensen en mensen die zich niet bekeren wilden

De meeste leiders van de tempel in die dagen waren trots. Johannes was niet echt vriendelijk tegen hen.

* Zie bijvoorbeeld Mattheus 3:7 Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?

Laten we eens gaan kijken naar die leiders en zien wat de Bijbel over hun houdingen zegt.

 • Schriftgeleerden:
  Zij hielden zich bezig met de uitleg van Gods Woord. Zij waren trots vanwege hun kennis. Zij dachten dat God hen wel goed vond door wat zij wisten en uit konden leggen.
 • Farizeeën:
  De Farizeeën hadden zelfs regels gemaakt naast Gods Woord. Zij dachten door deze regels te houden geaccepteerd te worden door God.
 • Sadduceeën:
  De Sadduceeën gingen ook naar de tempel en aanbaden God. Zij geloofden veel dingen uit Gods Woord niet. Zij wilden leiders van het volk blijven, maar ze geloofden niet in de God van de bijbel.

Veel van deze godsdienstige leiders wilden niet toegeven dat ze zondaars waren. Ze dachten dat ze goed genoeg waren om door God aanvaard te worden. Omdat ze zo trots waren, waren de woorden van Johannes krachtig tegen hen.

Ook als wij denken dat we geen of weinig zonde doen, is dat trots. Luister maar naar Gods woorden tegen trotse mensen:

Jacobus 4:6b: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.
Spreuken 3:34b: maar zachtmoedigen zal Hij genade geven.

De trotse mensen, die het niet met God eens zijn, kan Hij niet helpen. God belooft dat Hij de mensen zal helpen die toegeven dat ze zondaars zijn en toegeven dat alleen God hen helpen kan.

Johannes zei tegen deze godsdienstige leiders: “Als jullie het echt met God eens zouden zijn, dan zouden we ook een verandering kunnen zien in hoe jullie zijn en doen.”

Lees maar in *Mattheus 3:8 - Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering.

Veel Joden waren trots dat Abraham de vader van hun volk was. Zij dachten dat God hen wel goed zou vinden, hen wel zou aanvaarden omdat zij nakomelingen van Abraham waren.

Lees maar in Mattheus 3:9 - En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken.

Een nakomeling zijn van Abraham maakt niet dat je eeuwig met en bij God kan leven. Niets van jezelf kan meehelpen om door God aangenomen te worden.

Sommige mensen denken dat ze automatisch door God aangenomen worden vanwege het geloof van hun ouders. Of iemand denkt dat hij aanvaard wordt door God omdat hij in de kerk opgegroeid is en mee heeft gedaan aan alle “ceremonies” van de kerk. Gedoopt als baby, naar zondagschool, naar catechisatie, naar club of zelfs meedoen aan het avondmaal. Je kan dit allemaal doen zonder dat er in jou een verandering is geweest, zonder bekering. Maar: niemand wordt door God aanvaard vanwege zijn ouders of de kerk.

D. Johannes’ boodschap over de Verlosser

Johannes was Gods profeet, gestuurd om de mensen voor te bereiden op de komst van de Verlosser. Gods bedoeling hiervan was dat de mensen Jezus als Verlosser zouden zien en aannemen. Johannes was maar een gewoon mens, maar de komende Redder was de Zoon van God. Daarover was wat verwarring bij de mensen die naar Johannes kwamen luisteren. Luister maar:

Johannes 1
24 En zij die gestuurd waren, behoorden tot de Farizeeën,
25 en zij vroegen hem: Waarom doopt u dan, als u de Christus niet bent, en Elia niet, en evenmin de Profeet?
26 Johannes antwoordde hun: Ik doop met water, maar midden onder u staat Hij Die u niet kent.
27 Hij is het Die na mij komt, Die vóór mij geworden is, bij Wie ik het niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken.

Johannes zegt dat hij het niet waard is om de schoenriem van Jezus los te maken. Hiermee bedoelde hij dat het verschil tussen hem en de Verlosser groter is dan die tussen een “heer” en zijn minst belangrijke slaaf.

E. Johannes doopte Jezus

De Bijbel leert ons dat Jezus nu zo’n 30 jaar oud was. En op dat moment kwam Hij naar Johannes om gedoopt te worden. Wat hier gebeurde, was eigenlijk niet nodig, want Jezus was geen zondaar. Jezus had geen Redder nodig, zoals iedereen juist met de doop beleed.

Lucas 3:23a En Hij, Jezus, was ongeveer dertig jaar toen Hij Zijn dienstwerk begon.
* Mattheus 3:13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.

Jezus kwam om gedoopt te worden, omdat dit Gods opdracht was. Mattheus 3:15. Als Jezus niet gedoopt werd, zouden de mensen denken dat Hij Gods geboden niet gehoorzaamde. Of de mensen zouden hebben kunnen denken dat Jezus niet geloofde dat Johannes door God gestuurd was om te dopen. Met de doop maakte Jezus ook duidelijk dat Johannes’ onderwijs echt waar was.

Mattheus 3:16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.

De Heilige Geest kwam uit de hemel om ìn Jezus te zijn, zodat Hij alles zou kunnen doen wat God de Vader wilde dat Hij zou doen.

F. Wat God over Jezus zei

Na de doop door Johannes de Doper riep God de Vader Jezus Zijn Zoon.

Mattheus 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Jezus was mens, maar Hij was ook God de Zoon, die van de hemel naar de aarde was gekomen. God was helemaal tevreden met Jezus, Jezus was de enige mens die alles deed wat God graag wilde. God wist dat Jezus absoluut zonder zonde was. Jezus was helemaal heilig en rechtvaardig.

G. Jezus, het Lam van God

Toen Johannes Jezus zag, zei hij dat Jezus het Lam was dat door God gestuurd was. Johannes 1:29. Later zullen we precies zien wat Johannes bedoelde toen hij Jezus het Lam van God noemde. Johannes wist dat Jezus de beloofde Verlosser was. Johannes zei dit over Jezus:

Johannes 1
30 Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik.
31 En ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water.
32 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.
33 En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water, Die had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het Die met de Heilige Geest doopt.
34 En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.
35 De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen.
36 En toen hij Jezus zag lopen, zei hij: Zie, het Lam van God!

Toen Johannes hij dit teken van God zag, was hij er zeker van dat Jezus de Zoon van God, de Redder van de wereld was.

Hoe zit dat met ons? Hebben wij ook bijzondere tekenen nodig zoals God deze aan Johannes gaf om te bewijzen dat Jezus de Zoon van God, de Verlosser was? Nee, we hebben geen wonderbaarlijke tekenen nodig! We hebben het Woord van God.

Zijn wij zoals de godsdienstige leiders die dachten dat hun goede werken en hun godsdienstige leven genoeg was om door God aanvaard te worden? Allemaal hebben we een Redder nodig. En God heeft er maar één gegeven: Jezus Christus, het Lam van God. Hij is de enige Verlosser voor de wereld!

Het gedoopt worden kan een mens nooit acceptabel maken voor God. Het dopen, ondergedompeld in het doopwater, kan nooit je zonden wegwassen voor Gods ogen. Gedoopt worden is geen betaling voor onze zonden. De enige betaling voor de zonden is DOOD. Doop, het onderdompelen (teken voor de dood in het graf) en weer boven komen (teken van opstanding in nieuw leven) is een teken waarmee iemand aan anderen laat zien dat er in het hart iets is veranderd, dat hij Gods boodschap gelooft en dat hij op God heeft vertrouwd voor de redding van zijn zonden.

Vragen

 1. Johannes preekte “bekering”. Wat is bekering?
  antw. Iemands denken over God en zichzelf en zonde verandert helemaal.
 2. Wie moeten zich bekeren?
  antw. Alle zondaars moeten zich bekeren.
 3. Was het nodig dat de Heere Jezus gedoopt werd?
  antw. Het was eigenlijk niet nodig, want Jezus was geen zondaar. Jezus had geen Redder nodig, zoals iedereen juist met de doop beleed.
 4. Waarom liet de Heere Jezus Zich toch door Johannes dopen?
  antw. Jezus kwam om gedoopt te worden, omdat dit Gods opdracht was. Als Jezus niet gedoopt werd, zouden de mensen denken dat Hij Gods geboden niet gehoorzaamde. Met de doop maakte Jezus ook duidelijk dat Johannes’ onderwijs echt waar was.
 5. Toen de Heere Jezus gedoopt was, sprak de Heere God vanuit de hemel. Hoe noemde Hij de Heere Jezus?
  antw. Mijn geliefde Zoon.
 6. Johannes zag een dag later de Heere Jezus weer aankomen. Hij zei tegen zijn discipelen niet: “daar komt de Verlosser aan”. Hoe noemde hij de Heere Jezus wel?
  antw. Het Lam van God.