Een vast fundament

Les 28

Satan probeerde Jezus te verleiden, maar Jezus gehoorzaamde Satan niet

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

De inspringende teksten geven extra uitleg of bewijs vanuit de Bijbel zelf. Deze uitleg is vooral voor de ouders of onderwijzers of voor de oudere kinderen.

Heb je wel eens gekeken bij iemand die aan het vissen is? Aan de hengel zit een draadje een dobber en ... een haakje. Dat haakje is om de vis te vangen. De visser verstopt het haakje in wat aas, een stukje brood, een worm, een nep-visje of nep-insect. De visser doet dit om de vis te lokken. Als de vis dan op het aas af komt en ervan probeert te eten, is het niet meer zo moeilijk om er ééntje aan de haak te slaan. Dat is precies hetzelfde wat Satan de grote vijand van de Heere probeert te doen. Hij wil kinderen, mensen vangen door ze te lokken, te verleiden. Hij kan van alles gebruiken om ons weg te lokken van de Heere. We noemen dit “verleiding”. Hij kan een vriendje van school gebruiken die probeert om jou iets te laten doen wat niet goed is. Iets wat de Heere “zonde” noemt.

Maar denk nog even terug aan de visser. Stel je nou voor, dat een vis zou weten dat er in dat lekkers een haakje zit om hem te vangen ... dan zwemt hij er toch lekker voorbij? Hij gaat er niet in happen. Hij ziet de verleiding maar - zo noemen we dat - weerstaat die verleiding.

Satan heeft vanaf de schepping alle kinderen en mensen geprobeerd te verleiden of te verzoeken, zèlfs de Heere Jezus. Daarover gaat het in deze les. Satan probeerde Hem drie keer te verleiden.

Mattheus 4
1 Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel.
2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.
3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.
4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
7 Jezus zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.
8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
10 Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.
11 Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Bedenk dat de Satan gemaakt was door God en dat hij goed was. Hij was niet verkeerd. Zie les 3. Maar hij koos ervoor om tegen God in te gaan. Hij kwam in opstand.

Ezechiël 28
15 Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd ...
17 Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, u richtte uw wijsheid te gronde vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, Ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien.

Jesaja 14
13 En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde.
14 Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste ...

Sinds die tijd is Satan, de duivel, steeds slecht geweest. En hij zal dat ook blijven. Satan had Adam en Eva verleid om God niet te gehoorzamen, om tegen Hem in opstand te komen. Nu probeerde hij Jezus te verleiden, te verzoeken om tegen God in opstand te komen. Satan wilde Jezus “vangen” zodat Jezus in zijn macht was. Jezus zou dan niet langer onze Verlosser kunnen zijn.

A. De eerste verzoeking

Op drie manieren probeerde Satan Jezus te verzoeken.

De eerste verzoeking staat in Mattheus 4:2.

Mattheus 4:2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij ten slotte honger.

De Heere Jezus is God, maar Hij was ook echt mens. Hij kreeg honger net zoals wij. Satan dacht Jezus zal wel honger krijgen, dus moet ik Hem verleiden met iets dat met eten te maken heeft. Luister (lees) maar:

Mattheus 4:3 En de verzoeker kwam bij Hem en zei: Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden.

Satan probeerde Jezus te laten bewijzen dat Hij de Zoon van God was. Satan vroeg Jezus hier om iets te doen waarvoor God Zijn Vader Hem niet de opdracht had gegeven. Jezus kwam naar de aarde om alleen te doen wat God wilde dat Hij deed.

Johannes 8
28 Jezus dan zei tegen hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, zult u inzien dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe, maar dat Ik die dingen spreek zoals Mijn Vader Mij heeft onderwezen.
29 En Hij Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is.

Jezus was de Zoon van God. Hij kòn stenen in brood veranderen, maar Jezus wilde Satan niet gehoorzamen. Hij wilde niet doen wat Satan zei. Daarom zegt Jezus: “Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.“ Mattheus 4:4.

Iedereen moet eten, jij en ik, maar God zegt dat er iets veel belangrijkers dan eten is. We hebben Gods Woord nodig. Dat laat ons zien wat waar is en hoe we gered kunnen worden. Wat heb je eraan als je een gezond lichaam hebt, maar zonder God zal sterven?

B. De tweede verzoeking

Luister (lees) maar naar de tweede verzoeking van Satan:

Mattheus 4
5 Toen nam de duivel Hem mee naar de heilige stad en zette Hem op het hoogste gedeelte van de tempel,
6 en hij zei tegen Hem: Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat Hij Zijn engelen voor U bevel zal geven, en dat zij U op de handen zullen dragen, opdat U Uw voet niet misschien aan een steen stoot.
Het plaatje is een foto van een stuk van de tempelmuur die er nu nog staat.

Satan kent Gods Woord heel goed. Hij zegt: er staat geschreven .... En dat klopt. Hij gebruikt gedeeltes uit Psalm 91, maar hij gebruikt het verkeerd. Satan verdraait Gods Woord om mensen te verleiden.

Weet je nog hoe hij Eva misleidde?

Genesis 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?

Satan vroeg haar of God gezegd had dat ze van geen enkele boom mocht eten. Satan wist wat God ècht tegen Adam had gezegd, maar hij veranderde het een beetje. Satan is een leugenaar en hij is niet veranderd.

Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

Satan zei tegen Jezus dat Hij Zichzelf van boven van het dak van de tempel moest laten vallen om te kijken of God wel voor Zijn Zoon zou zorgen. Maar Jezus hoefde Zijn Vader niet te testen om te kijken of Hij voor Hem zou zorgen. Goede vaders zorgen voor hun kinderen en hun kinderen weten dat. Zo wist de Heere Jezus dat ook Zijn Vader altijd voor Hem zou zorgen. Nu gaat de Heere Jezus iets terug zeggen tegen Satan. Ook Hij gebruikt de Bijbel:

Mattheus 7:7b Er staat eveneens geschreven: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.

God de Vader had beloofd voor Zijn Zoon te zorgen en Jezus twijfelde daar niet aan.

C. De derde verzoeking

De derde verzoeking had te maken met de macht over de wereld.

Mattheus 4
8 Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid,
9 en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.
De foto is van een berg in Israël. We weten niet naar welke berg Satan de Heere Jezus meegenomen had.

Toen Adam tegen God in opstand kwam en Satan volgde, kreeg Satan ook macht over de wereld. Daarom kon hij Jezus vragen, wilt U die macht over de wereld hebben?

Johannes 12:31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden.

Satan had na de ongehoorzaamheid van Adam invloed gekregen op de gedachten van de mensen. Nu kon hij hen verleiden om kwade dingen te doen. Dingen die hij wilde dat ze zouden doen, zondige dingen. Satan probeerde om Jezus zover te krijgen dat Hij hèm zou aanbidden. Satan wist dat Jezus Gods Zoon was. Maar Satan probeerde te doen of hij in Gods plaats stond. Hij wilde Jezus vragen hem te aanbidden in plaats van dat Jezus Zijn Vader zou aanbidden. Maar eerbiedig gezegd: de Heere Jezus trapte daar niet in. De Heere Jezus kon ook deze derde verleiding weerstaan. Weer ging de Heere Jezus iets terugzeggen tegen Satan waarbij Hij een tekst uit de Bijbel zegt:

Mattheus 4:10 Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

Iedereen die niet door God bevrijd is van Satans macht, dient Satan in plaats van God.

Mattheus 12:30a Wie niet met Mij is, die is tegen Mij.

Jezus versloeg Satan door hem te vertellen wat God echt zegt.

Jezus veranderde Gods woorden niet zoals Satan deed.

Jezus gehoorzaamde Satan niet zoals Adam deed.

Jezus gehoorzaamde Zijn Vader.

D. Jezus is God

Jezus is groter dan Satan, want Jezus is ook God.

Openbaringen 1:18 en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.

In het begin schiep Hij Satan als Lucifer, een belangrijke en schitterende engel die God had moeten dienen. Jezus zal op een dag Satan in de poel van vuur gooien.

Openbaringen 20:10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

E. Satan ging voor een poosje weg bij de Heere Jezus

Ons bijbelgedeelte voor deze les eindigt in Mattheus 4:11. Daar staat:

Toen liet de duivel Hem gaan; en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Satan wist dat hij verslagen was, daarom liet hij Jezus voor een tijdje met rust. Maar Satan kwam vaak terug en probeerde op alle mogelijke manieren ervoor te zorgen dat Jezus God ongehoorzaam zou zijn. Hij verzocht Jezus met iedere verzoeking die mensen ooit gehad hebben.

Hebreeën 4:15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Maar Jezus ging er niet op in. Jezus deed altijd alles wat God fijn vond. God stuurde engelen die voor Jezus moesten zorgen nadat Satan Hem had verlaten.

Jezus is de Enige Die God helemaal gehoorzaam is geweest en de duivel weerstaan heeft.

Jezus Christus was helemaal mens: Hij is ook God. Hij is de Enige Die ons van de zonde, Satan en de dood kan verlossen.

Vragen

 1. Ben jij wel eens verleid om iets slechts te doen?
 2. Kan je terug vertellen wat “verleiding” is?
 3. Kan je terug vertellen wat een "verleiding weerstaan" is?
 4. Waarom wilde Satan Jezus verleiden?
  Antw. 1. Omdat hij wilde dat Jezus zou zondigen, dan zou Hij niet meer de Verlosser kunnen zijn.
  Antw. 2. Omdat hij wilde dat Jezus onder zijn macht zou staan.
  Antw. 3. Omdat Satan als God wilde zijn, hij wilde Gods plaats, de hoogste plaats hebben (dan zou Jezus naar hem moeten luisteren).
 5. Wie was het, die Eva verleidde in het Paradijs?
  Antw. Dat was Satan.
 6. Het is belangrijk om goed te eten, maar we hebben geleerd dat er nog iets is dat belangrijker is. Wat is dat?
 7. Hoe antwoordde de Heere Jezus op de verleidingen van Satan?
  Antw. Hij zei wat in Gods Woord stond.
 8. Aan Wie was de Heere Jezus gehoorzaam?
  Antw. De Heere Jezus gehoorzaamde God, Zijn Vader.
 9. Wie is de Enige Die helemaal God kan gehoorzamen en altijd de Satan weerstaan?
  Antw. dat is Jezus.