Een vast fundament

Les 30

Je moet wedergeboren worden

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Als je naar een klein baby'tje in een wieg of kinderwagen kijkt, weet je: dit kindje is nog maar pas geboren. Alle mensen zijn geboren. Dat gebeurt maar één keer in je leven. Elke geboorte is een wonder!

In deze les gaat het over een tweede keer geboren worden: opnieuw geboren worden of wederom geboren worden. Dat gaat niet via een moeder. Maar net als de eerste “gewone” geboorte, is ook de tweede geboorte een wonder.

Er wordt ook wel gezegd dat je 'een nieuw hart' moet krijgen. Ook daarmee wordt wedergeboorte bedoeld.

De boodschap van deze les is voor jou en voor mij en voor iedereen op de wereld.

Bijbelgedeelte

We lezen samen uit Johannes 3

1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden.
2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is.
3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.
4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?
11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.
12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?
13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.
14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

A. Nicodemus kwam naar Jezus

Johannes 3:1 en 2. Nicodemus wist zeker dat de Heere Jezus door God gestuurd was. Hij wist dat de wonderen die Jezus deed alleen door Gods kracht gedaan konden worden. De meeste Farizeeën haatten Jezus. Ze zeiden dat Hij de wonderen in Satans kracht deed. Mattheus 12:24. Nicodemus kwam waarschijnlijk ’s nachts naar Jezus, zodat de andere Joodse leiders hem niet zouden zien.

B. De nieuwe geboorte

Jezus geeft een bijzonder antwoord aan Nicodemus.

Johannes 3:3
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

De Joden en vooral de Farizeeën waren trots dat ze familie, nakomelingen, van Abraham waren. Ze dachten dat ze bij God hoorden, dat ze kinderen van God waren omdat ze kinderen van Abraham waren. Wij hebben al geleerd dat iedereen die geboren wordt, onder de macht van Satan geboren wordt, en daarom een kind van Satan is. De Farizeeën dachten daar helemaal niet aan.

In het paradijs waren Adam en Eva één met God. Alle drie hoorden ze bij elkaar, God en dit eerste echtpaar. Ze konden God kennen en Hem liefhebben. Door de zonde veranderde dit. Er kwam een scheiding met God. Ze waren niet meer één met Hem. Ieder mens is als je heel ver terug gaat, naar je opa's en oma's en dan weer hun opa's en oma's en zo ga je duizenden jaren door ... en dan kom je bij Adam en Eva uit. Iedereen heeft de zonde van Adam en Eva meegekregen, de erfzonde. Zo is iedereen gescheiden van God en geboren onder de macht van Satan.

Jezus vertelde Nicodemus dat er maar één manier is

  • om onder Satans macht vandaan te komen
  • en God lief te kunnen hebben
  • en Hem te kennen.

Deze enige manier is: opnieuw geboren te worden.

Johannes 1
12 ... kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.
1 Johannes 5:1
Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is.

Jezus vertelde Nicodemus dat hij een nieuw hart moest krijgen. Een hart dat God zou kunnen kennen en begrijpen, net zoals Adam en Eva God kennen en begrijpen konden toen Hij hen geschapen had. Ook wij hebben het nodig om nieuw gemaakt te worden, zodat we God kunnen kennen.

  • Wedergeboorte, kan je dat zelf doen?
  • Kan je jezelf zo veranderen dat je niet meer onder Satans macht bent?

Het antwoord is: Nee, dat kunnen we niet!

Dat je geboren werd met erfzonde, de zonde van Adam, daar kon je zelf niets aan doen.

Romeinen 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

Zo kunnen we ook niets doen om onder Satans macht vandaan te komen. Goed je best doen maakt geen verschil. Alleen God kan er iets aan veranderen want Hij is almachtig. God kan alles! Niets is onmogelijk voor Hem.

Nicodemus was erg verbaasd toen Jezus zei dat iemand opnieuw geboren moet worden voordat hij onder God's macht kan komen. Hij begreep ook wel dat hij niet meer een baby kon worden. Maar wat bedoelde de Heere Jezus er dan mee?

Johannes 3:4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden?

Nicodemus had waarschijnlijk al die tijd gedacht dat zijn eerste geboorte genoeg was om het weer goed te maken tussen God en hem. Hij, Nicodemus, was een 'kind' van Abraham. En hij was een Farizeeër. Maar de Heere Jezus zei dat hij opnieuw geboren moest worden. Nicodemus dacht dat Jezus zei dat hij nog een keer als baby geboren moest worden. Maar dat was niet wat Jezus bedoelde. Jezus antwoordde in Johannes 3:5: ... Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.

De Heere Jezus zei dat je geboren moet worden uit water en Geest. Hij bedoelde daarmee niet de doop. De doop kan ons geen kinderen van God maken, en ook kan water onze zonde niet wegwassen.

Toen Jezus zei dat iedereen die onder Gods heerschappij komt eerst uit water geboren moet worden, bedoelde de Heere Jezus dat er maar één manier is waardoor iemand vernieuwd kan worden. En dat is door het Woord van God te horen en te geloven. Als je Gods woord hoort en gelooft, zul je door de Heilige Geest veranderd worden zodat:

  1. je God kan leren kennen.
  2. je Zijn woorden kan begrijpen.
  3. je In staat zal zijn Hem lief te hebben.
  4. je In staat zal zijn onder Zijn heerschappij te leven.
  5. je Gods koninkrijk kan ingaan.

Vergelijk Johannes 7:37-39 met Johannes 1:1-4 en 14.

Johannes 7
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
39 En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.

Johannes 1
1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
4 In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.
14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

Jezus zei dat Nicodemus niet verrast moest zijn dat hij wedergeboren moest worden. Johannes 3:6 en 7.

God zegt dat er maar twee groepen van mensen in de wereld zijn:

Mensen die één keer geboren zijn.

Mensen die twee keer geboren zijn.

Iedereen die maar één keer geboren is, is in Satans familie. Iedereen die twee keer geboren is, is in Gods familie.

C. Jezus moest verhoogd worden

Nicodemus vond het moeilijk om te begrijpen hoe hij in Gods familie geboren kon worden. En Jezus legde het verder uit en gebruikte daarvoor de geschiedenis van het volk Israël in de woestijn. Ze hadden gezondigd en werden gebeten door slangen. Natuurlijk kende Nicodemus als Farrizeër deze geschiedenis. Johannes 3:14 en 15 / Numeri 21. (Wij hebben deze geschiedenis in les 23 behandeld, deel H.)

Doordat de slangen beten, begonnen er mensen te sterven. Toen zij zich bekeerden en hun zonden toegaven “wij hebben gezondigd, ik heb gezondigd”, vertelde God tegen Mozes dat hij een koperen slang moest maken. Deze slang moest op een paal gemaakt worden.

God beloofde dat iedereen die gebeten werd en geloofde dat de koperen slang hun verlossing was van de slangenbeten, genezen zou worden.

Nicodemus: Hij had geprobeerd om Gods wetten te houden. Hij had er niet aan gedacht, dat hij op die manier niet voor God kon komen. Hij was voor God niet aanvaardbaar. Het moest op Gods manier. Hij moest doen wat de Israëlieten ook gedaan hadden: in de Heere geloven.

Jij en ik: Wij zijn net als de Israëlieten in de woestijn die door slangen gebeten waren. Het is alsof we stervende zijn. We zijn zondaars en de zonde brengt de dood. Wij kunnen net als de Israëlieten onszelf niet redden. Alleen God kon hen en kan ons van de macht van zonde redden.

Jezus zei dat er maar één manier is om van Satan, de zonde en de dood gered te worden en in Gods familie geboren te worden. Net als de gewonde, door slangen gebeten, Israëlieten geloofden en opkeken naar de verhoogde koperen slang voor genezing, moet de zondige mens of het kind geloven en opkijken naar de Zoon des mensen die verhoogd zal worden. Op deze manier zal hij genezing krijgen voor zijn zondige hart. Alleen op die manier kunnen we in Gods familie geboren worden en weer onder Zijn macht komen.

Johannes 12:32 en 33.
32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.
33 En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij zou sterven.

Iedereen die in Jezus gelooft, zal eeuwig leven gegeven worden. Lees maar in Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Zie ook Johannes 14:6
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

God wil niet dat mensen samen met Satan naar de hel gaan / de poel van vuur. Daarom stuurde God Zijn Zoon Jezus de Verlosser naar de wereld.

God had Jezus gestuurd als Redder van de wereld. Jezus was Gods eniggeboren Zoon. Er is niemand zoals Hij. Wat zei Jezus dat een zondaar moet doen om van Satans macht bevrijd te worden? Geloven.

Als iemand Gods woorden gelooft en in de Heere Jezus gelooft (Hem als Redder aanneemt, aanvaardt) geeft God die persoon een nieuw leven. Hij of zij zal niet meer een kind van Satan zijn. Die persoon is een kind van God geworden. Daarom zei Jezus tegen de mensen dat ze van gedachten moesten veranderen en Gods goede nieuws moesten geloven.

D. De weg van het leven en van de dood

Jezus zei dat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat. Degenen die in de Redder geloven zullen niet naar de eeuwige straf voor hun zonden gaan.

Johannes 3:17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Dit is Gods belofte. Kan je God vertrouwen? Ja! We hebben gelezen dat Hij altijd precies doet wat Hij beloofd heeft.

In Johannes 3:18 staat dat er een mogelijkheid is om te kiezen om wel of niet te geloven:

Johannes 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.
Zie ook Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

Niemand hoeft te wachten tot hij gaat sterven, om te weten of hij aanvaard of verworpen wordt door God. Als je Hem niet als Redder wil aannemen, aanvaarden, dan wordt je veroordeeld en verworpen door God. Zie ook 1 Johannes 5:10-12.

Veel mensen zijn het niet met God eens. Ze willen niet in Hem geloven. Ze geloven niet dat ze een zondaar zijn. Weet je waarom? Omdat ze van hun zondige leven houden. Johannes 3:19 en 20. Ze willen niet toegeven dat ze verkeerd zijn. Ze willen niet dat God hen verandert. Ze proberen niet in de buurt te komen van Gods waarheid zodat door Zijn licht hun zondig bestaan niet gezien kan worden. God weet alles van iedereen daarom is het dom om te denken dat de zonden verborgen kunnen worden.

In Johannes 8:12 zegt Jezus van Zichzelf: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

En Zacharias, de vader van Johannes de Doper, had dit ook al gezegd door de Heilige Geest. Zie les 25 onder H en in Lucas 1:79.

Jezus kwam om licht te brengen en léven aan iedereen die in Hem zou geloven.

Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

In welke groep mensen hoor jij?

In de groep van mensen die één keer geboren zijn?

Of in de groep van mensen die twee keer geboren zijn?

De Bijbel vertelt ons dat God voor ieder mens wil dat hij een deel van Zijn familie wordt.

Daarom stuurde Hij Zijn Zoon, Jezus Christus.