Een vast fundament

Les 36

Jezus is de enige deur tot het eeuwige leven

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Waar moet je aan denken als je het woord "veilig" hoort? Is het veilig om thuis te zijn? Is het veilig om bij papa en mama te zijn? Het is heel belangrijk om ergens veilig te zijn. Dat is nu zo, maar ook in de tijd van de Heere Jezus was dat zo.

De Heere Jezus wilde de mensen uitleggen wat veilig was. Hij nam als voorbeeld een herder met zijn schapen. Veel mensen in het Oude Testament waren herders. Schapen werden bijvoorbeeld gebruikt bij offers aan God. Ook in de dagen toen Jezus op aarde was, waren er nog veel schaapherders.

Daarom begrepen de mensen precies wat Jezus bedoelde. Ook voor ons geldt de boodschap van dit verhaal, ook al weten we misschien niet veel van schapen.

A. De deur van de schapen

Hiernaast zie je een plaatje van een Joodse schaapskooi. De herder leidde tegen de avond zijn schapen in een afgeschermd gebied en ging zelf in de ingang liggen.

Iedereen die de schaapskooi inging, moest langs of over de herder. De herder was als de deur. Er was maar één deur en dat was waar de herder lag.

Jezus zei van zichzelf dat Hij de deur der schapen was.

Johannes 10:7 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

De Heere Jezus bedoelde dat Hij de weg was naar de plaats van veiligheid en zekerheid. Niet voor echte schapen. Door Hem kunnen kinderen en volwassenen voor altijd veilig zijn. Buiten in de wereld zijn Satan, de boze geesten, zonde en de dood. Zij zijn zoals de rovers en wilde dieren die de schapen doden.

1 Petrus 5:8 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Satan laat de mensen die buiten de 'schaapskooi' zijn denken, dat het beter is, om op zijn terrein te blijven. Als je in Christus gaat geloven, dan is je leven toch helemaal niet meer vol met plezier? Dat is wat hij mensen laat geloven. En andere mensen zullen je ook niet meer zo aardig vinden als je in de Heere Jezus gaat geloven. Dan kan je toch maar beter bij Satan horen? Dat is niet waar hè? Satan is al vanaf het begin een leugenaar. Johannes 8:44.

Spreuken 14:12 Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.

Satan is al duizenden jaren bezig om mensen in de war te brengen en ze de verkeerde kant op te sturen. Hij wil dat zoveel mogelijk mensen voor altijd verloren gaan.

Alle mensen worden geboren onder de macht van Satan. Dat komt omdat we nakomelingen van Adam zijn. Satans enige doel is om ons verloren te laten gaan zodat we voor altijd van God gescheiden zullen zijn.

Een leider is iemand die mensen ergens naartoe brengt of ergens heen stuurt. Satan leidt ook mensen, veel mensen, maar zijn leiding is helemaal mis. Hij is een misleider. En de meeste mensen hebben het helemaal niet in de gaten. Hij laat mensen geloven dat zijn weg de beste is. Maar het einde daarvan is de dood.

Je kent dat verkeersbord van een doodlopende weg vast wel. Nou, zo is Satans leiding. Je komt niet verder ........ je zal voor eeuwig, voor altijd van God gescheiden zijn. God zal Satan en zijn volgelingen in het eeuwige vuur storten.

Daarom moeten we leren dat er maar

 • één deur is
 • één weg is
 • één plaats van zekerheid en veiligheid
 • één plaats van leven
 • één Redder

We moeten daarvoor bij de Heere Jezus zijn.

B. Valse redders

In Johannes 10 zegt de Heere Jezus:

Johannes 10:8 Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

Voordat Jezus werd geboren waren er andere mensen geweest, die de Joden hadden gezegd dat zíj de Verlosser waren die God had gestuurd. Jezus zei dat zulke mensen als de rovers waren die ’s nachts kwamen om de schapen te stelen en te doden.

2 Korinthiers 11
13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.
14 En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht.
15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken.

Hoe kunnen we weten wat echt waar is?

De enige manier om de waarheid te weten is door te lezen wat er in de Bijbel staat. Luister maar eens naar deze Bijbelverzen:

Johannes 8:32 en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:36 Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.
Jeremia 29:13 U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.

Misschien vind je het nog steeds moeilijk om te weten of dit allemaal ècht waar is. Vraag de Heere God om je te laten zien in Zijn Woord wat waarheid is. Daarom zijn we Gods Woord aan het bestuderen, zodat wij Hem kunnen kennen en Jezus Christus kunnen leren kennen, die Hij stuurde als Redder van de wereld.

Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

C. Jezus, de enige deur

In Johannes 10 zegt Jezus van zichzelf:

Johannes 10:9 Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Er was maar één deur tot de schaapskooi. Zo is Jezus de enige deur tot het eeuwige leven.

Er zijn mensen, meesters en juffen die zeggen dat het niet uitmaakt in wat of in wie je gelooft. Het is allemaal hetzelfde zeggen ze. Iedereen bidt op zijn eigen manier tot een god en de meeste geloven hebben een heilig boek .........

Maar dat is niet waar hoor! Het is een leugen van Satan. Hij wil dat je zijn leugens gelooft, net als Eva in het Paradijs. Er zijn niet véél wegen die je bij de Heere God brengen. Er is maar één weg en maar één deur. En dat is de Heere Jezus.

Weet je nog van de eerste lessen, toen het ging over het Oude Testament? God vertelde Noach dat hij een ark moest bouwen. God zou de wereld gaan straffen. In die ark was maar één deur. Alleen diegenen die door die deur naar binnen gingen, zouden gered worden van het oordeel. Noach geloofde. Hij ging door die ene deur in de ark en werd zo gered van Gods straf.

Om de deur van eeuwig leven binnen te gaan is het nodig om in de Heere Jezus als Redder te geloven. Jezus zei dat Hij niet zoals Satan is die mensen alleen maar wil vernietigen.

Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Jezus kwam naar de wereld om eeuwig leven met God te geven aan allen die Hem geloven. En in dit vers zei Hij duidelijk dat Hij ons leven wil geven, zelfs in overvloed!

Alles wat Hij belooft is waar.

Het leven dat Jezus geeft is het beste. Hij kwam om nieuw leven te geven, eeuwig leven aan allen die Hem geloven. We leerden in een eerdere les dat het leven dat Jezus geeft vol met echte vrede is.

Johannes 10:11 Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

Jezus zei dat Hij als een herder was die Zijn schapen zo liefhad dat Hij voor hen zou sterven om hen te redden van de rovers of wilde dieren die hen wilde doden. Hij had zijn discipelen gezegd dat de Joodse leiders niet zouden geloven dat Hij de Zoon van God was die door God gestuurd was. Daarom zouden zij Hem doden. Johannes 11:45-53 en Johannes 12:23-28.

D. Jezus, de weg, de waarheid, het leven

In Johannes 14 zegt Jezus van zichzelf:

Johannes 14:6 Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jezus is de enige weg tot God en het eeuwige leven. Jezus is Degene Die ons alles kwam vertellen wat God ons wilde zeggen. Alles wat Jezus zei, is waar. Hij kan niet liegen. Jezus is Redder van iedereen die gelooft. Hij is de Enige die ons van de eeuwige dood kan redden en ons eeuwig leven kan geven.

 • Eén God.
 • Eén Redder.
 • Voor de hele wereld.
 • Voor jou.
 • Voor mij.
 • Er is geen andere weg om gered te worden.

Zie Jesaja 43:11, Johannes 3:16, Handelingen 4:12, en 1 Timotheus 2:5 en 6.

Vragen

 1. Weet je nog waar de Israëlieten schapen voor gebruikten?
  Antw. Voor offers.
 2. Rovers en wilde dieren probeerden schapen te stelen of ze op te eten. Wie lijkt op deze rovers of wilde dieren?
  Antw. Satan, zijn boze geesten, zonde en dood.
 3. Hoeveel deuren zijn er naar God en het eeuwige leven?
  Antw. Er is maar één deur.
 4. Wie is die enige deur tot God en eeuwig leven?
  Antw. Dat is Jezus Christus.
 5. Wie is als een herder die van Zijn schapen houdt, zoveel dat Hij voor hen wilde sterven?
  Antw. De Heere Jezus.