Een vast fundament

Les 43

Wat betekent de dood van Christus vanuit het Oude Testament

Deze les is ook als film op YouTube te bekijken.

Blauwe borden boven de snelweg geven aan op welke snelweg je zit en in welke plaats of stad je uitkomt als je de weg volgt. Kijk maar eens naar dit bord. Volg je deze weg rechtdoor, dan kom je in Arnhem en Utrecht.

Op een zelfde manier wijst het Oude Testament vooruit naar de Heere Jezus. In veel gebeurtenissen in het Oude Testament wordt vooruit gewezen naar de geboorte, dood, begrafenis en opstanding van de Heere Jezus Christus.

Vandaag gaan we een aantal van deze gebeurtenissen opnieuw bekijken en zal je zien hoe ze vooruit wijzen naar de Heere Jezus Christus en Zijn dood voor ons aan het kruis.

A. God doodde dieren en maakte kleren van de huiden voor Adam en Eva

Zie les 9.

Herinner je je nog wat Adam en Eva deden toen ze gezondigd hadden en er zich bewust van werden dat ze naakt waren? Zij maakten voor zichzelf kleren van bladeren. Dit staat in Genesis 3:7. Vond de Heere God de kleren die ze maakten goed? Nee. God kon deze kleding niet goed of genoeg vinden. God wilde deze kleding niet aannemen. Hij wilde hen leren dat ze niets konden doen op hun eigen manier of op een manier zodat God hen weer zou aannemen.

God wil dat wij dat ook leren begrijpen

Er is niets dat wij kunnen doen, zodat God ons zou aannemen. Naar de kerk gaan, goede daden doen, voor het milieu zorgen - al deze dingen zijn op zich goed. Maar niet een van deze dingen zal ons goed genoeg kunnen maken voor God. Met niet één van deze goede dingen, kunnen wij de hemel verdienen. Alles wat wij zelf doen is net als die kleding van bladeren van Adam en Eva. God vindt het niet goed. Het moet niet op onze manier, maar op Gods manier.

Genesis 3:21: En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.

God wilde de kleren niet aannemen die Adam en Eva hadden gemaakt. In plaats daarvan, doodde Hij Zelf dieren en maakte kleren voor hen. Deze kleding bedekte hun naakte lichamen voor het grootste deel.

Wij kunnen onszelf niet zo maken, dat God ons zal accepteren. Omdat God van ons houdt, stuurde Hij Zijn Zoon, Jezus Christus Die voor ons stierf zodat wij door Hem aangenomen kunnen worden.

Wat kan jij of ik doen, zodat God ons aanneemt?

 • We moeten toegeven dat we een zondaar zijn en niet denken dat we zelf de hemel kunnen verdienen.
 • We moeten ons vertrouwen op de Heere Jezus stellen. Hij is de Enige die ons kan redden.
 • We moeten geloven dat toen de Heere Jezus aan het kruis stierf en zijn bloed vloeide, Hij helemaal betaalde voor onze zonden. Hij betaalde niet met geld maar met Zijn leven.

Alleen als je alleen in Hem gelooft zal God jouw zonden vergeven en dan zal Hij je aannemen. God zal je aannemen, niet omdat je zonder zonden bent, maar omdat Jezus Christus, Die in jouw plaats stierf, Iedereen die in Hem gelooft, wordt voor altijd door God aangenomen want diegenen zijn "gekleed met de zondeloosheid van Jezus Christus." Daarmee bedoelen we, dat zoals de door God gemaakte kleding van dierenhuiden Adam en Eva bedekte, zo worden onze zonden bedekt door de Heere Jezus.

Jesaja 61:10 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraden.

B. God aanvaardde Abels offer maar verwierp Kaïns offer

Zie les 10.

De volgende geschiedenis die we gaan bekijken is die van Kaïn en Abel. Zij waren de eerste twee zonen van Adam en Eva. Allebei brachten ze offers aan de Heere. God aanvaardde alleen Abels offer. Genesis 4:1-5.

Waarom verwierp God Kaïn en dat wat hij bracht? De Heere God kon het offer van Kaïn niet aannemen, omdat hij op zijn eigen manier tot God kwam, en niet op de manier die God had gezegd. Het kan niet anders of God had vanaf het begin duidelijk gemaakt dat als iemand tot Hem kwam om Hem te aanbidden, hij een dier moest brengen, het moest doden en het bloed eruit moest laten lopen. God zei dat ze dit moesten doen, omdat Hij wist dat er een dag zou komen waarop Zijn eigen Zoon Zijn bloed zou geven om voor de zonden van de wereld te betalen. Abel was ook een zondaar, maar hij werd door God aangenomen, omdat hij God vertrouwde dat Hij hem zou redden. Abel bracht het bloedoffer dat God vroeg.

Het lam dat Abel doodde en aan God offerde, herinnert ons aan de Heere Jezus. Herinner je je nog wat Johannes de Doper over Jezus zei toen Johannes Hem naar zich toe zag komen? In Johannes 1:29b zei Johannes van de Heere Jezus: "Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!" God aanvaardde Abel omdat hij Hem vertrouwde en het juiste offer bracht. Zo zal God iedereen aanvaarden die in Jezus gelooft, in het bloed dat Hij voor de zonden van iedereen vergoot.

In de beide geschiedenissen zien we dat:

 • Je kan niet komen tot God zoals je zelf denkt dat goed is (kleding / offer).
 • Het moet op Gods manier - Zoals Hij voorgeschreven heeft in Zijn Woord.
 • Alleen door het vertrouwen op het offer van de Heere Jezus voor jouw zonden, is er een mogelijkheid om tot God te komen.

God redde Noach en iedereen die bij hem was in de ark

Zie les 11.

Herinner je je hoe de mensen in de tijd van Noach leefden? Genesis 6:5 vertelt ons dat de boosheid van de mensen groot was en dat al hun gedachten verkeerd waren. Omdat de mensen niet wilden luisteren naar Gods waarschuwing die door Noach werd gegeven, zei God dat Hij de hele wereld door een vloed zou vernietigen. Genesis 6:7.

Maar was God van plan om Noach om te brengen die - net als Abel - wist dat hij een zondaar was en God vertrouwde dat Hij een Verlosser zou zenden? Nee. Luister maar wat in de Bijbel staat:

Genesis 6:8 Maar Noach vond genade in de ogen van de HEERE.

Herinner je je nog hoeveel deuren er in de ark waren? Eén! Genesis 6:16. Er was maar één manier om de ark binnen te gaan en om gered te worden van Gods oordeel. Voordat de zondvloed kwam, gingen de dieren en Noach en zijn familie allemaal door die ene deur de ark binnen en God sloot de deur. In de ark waren zij veilig. Ze werden niet getroffen door Gods oordeel over de zondige wereld. Iedereen buiten de ark stierf in de vloed, omdat zij weigerden God te geloven en niet door de deur de ark in gingen.

De deur herinnert ons aan Jezus Christus, die de enige weg tot het eeuwige leven is. Als iemand gelooft dat Jezus voor zijn zonden stierf en zijn vertrouwen alleen op Hem stelt, vergeeft God zijn zonden en geeft hem eeuwig leven.

Wees niet zo dom als de mensen in de dagen van Noach, die weigerden de ark in te gaan en gered te worden. In Johannes 14:6 zegt Jezus van Zichzelf: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Toen God het bloed zag, ging Hij aan de Israëlieten voorbij

Zie les 18.

Een andere gebeurtenis in het Oude Testament die vooruitwees naar Jezus Christus en Zijn dood voor zondaars, is de geschiedenis van de Egyptenaren die door God gestraft werden met de dood van hun eerstgeborenen.

De Israëlieten zouden ook hun eerstgeborenen verloren hebben, maar God zorgde voor redding. Hoe deed God dat? Wat was Zijn reddingsplan? In vier stappen gaan we door het reddingsplan van God voor Zijn volk en ons.

1. Er moest een perfect lam genomen worden uit de kudde

God beval de Israëlieten een lam te kiezen dat helemaal gaaf en zonder gebrek was. Dit staat in Exodus 12:5.

Deze lammeren van de Israëlieten herinneren ons aan Jezus Christus: Hij werd zonder zonde geboren en Hij leefde zonder te zondigen. Omdat de Heere Jezus zonder zonde was, kon Hij door God aangenomen worden als de betaling voor onze zonden.

Belangrijk detail: Als mensen gekruisigd werden, werden na een tijdje de beenderen gebroken, zodat ze eerder zouden sterven. In Johannes 19:32-33 lezen we dat toen de soldaten bij Jezus kwamen om Zijn beenderen te breken, dat niet hoefde. Zij zagen dat Jezus al gestorven was. En daarom braken zij Zijn beenderen niet. Eén van de regels van het Pascha-lam was dat de botten ervan niet gebroken mochten worden. Op wonderlijke manier klopte deze vooruit wijzing precies met wat er met de Heere Jezus gebeurde.

2. Het lam moest sterven

De Israëlieten moesten het lam bij hen houden totdat de tijd aanbrak dat ze het moesten doden. Dit staat in Exodus 12:6. Het lam moest gedood worden en het bloed ervan moest vloeien, zodat de eerstgeborene gered kon worden van de dood. Zo moest ook Jezus Zijn bloed geven als betaling voor onze zonden. We kunnen niet op een andere manier gered worden van Gods oordeel over onze zonden.

3. Het bloed van het lam moest aan de deurposten gestreken worden

Ook al zouden de Israëlieten het lam doden en het bloed ervan opvangen (dat wat God allemaal gezegd had) de eerstgeborene zou toch moeten sterven, tenzij ze het volgende deden wat God hen bevolen had. Dit staat in Exodus 12:7.

Exodus 12:7: En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.

Wat leert dit ons? Als je met je verstand weet dat je een zondaar bent en dat de Heere Jezus is gestorven.... dat is niet genoeg om je te redden van het verschrikkelijke oordeel.

Luister maar ....De Israëlieten moesten het bloed van het lam aan de deurposten van hun huizen strijken om God te laten zien dat zij GELOOFDEN dat het bloed hen zou beschermen voor de doodsengel.

Zo moeten ook wij persoonlijk in Jezus Christus en Zijn dood als betaling voor onze zonden geloven. We moeten geloven dat wat Jezus aan het kruis deed voor ons persoonlijk was. Alleen in Jezus kunnen we vergeving van onze zonden ontvangen.

4. Niemand van de eerstgeborenen van de Israëlieten stierf

Doodde de doodsengel een eerstgeboren kind in een huis waar het bloed aan de deurposten was? Nee! Dit staat in Exodus 12:27. God doet altijd wat Hij zegt. God had gezegd dat Hij ieder huis voorbij zou gaan waar het bloed aan de deurpost was gesmeerd en dat deed Hij ook. Zo kun jij er ook zeker van zijn dat als je in Jezus Christus en Zijn dood voor jouzelf gelooft, je nooit voor je zonden gestraft zal worden. Het bloed van Jezus is dan de betaling voor al jouw zonden. God hoeft dan niet nog een extra betaling. Iedereen die alleen in Christus vertrouwt, heeft eeuwig leven. Lees maar in Johannes 3:16.

Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

God bedekte de zonden van Israël als het bloed op de genadetroon (verzoendeksel) werd gedaan

Zie les 22E.

God had de Israëlieten van de Egyptenaren bevrijd. Hij leidde hen daarna door de Rode Zee en naar de woestijn. In de woestijn bij de berg Sinaï gaf God hen Zijn geboden die hen lieten zien dat ze hulpeloze zondaars waren en ter dood veroordeeld. Maar omdat God ook genadig is, gaf Hij Mozes de opdracht een tabernakel te bouwen waar Hij aanwezig zou zijn en de zonden van het volk zou vergeven.

Eén keer per jaar ging de Hogepriester het heilige der heiligen binnen en sprenkelde het bloed van een lam op de genadetroon. Zie ook Hebreeën 9:7. Jaar na jaar werden er dieren geofferd en werd het bloed van de dieren op de genadetroon gesprenkeld. Maar het bloed van de dieren kon nooit voor de zonde betalen.

Deze offers wezen alleen maar vooruit naar de Heere Jezus Christus, Die nog moest komen en het ene perfecte, volmaakte offer voor de zonde zou zijn, door Zijn eigen leven te geven.

Herinner je je nog wat God in de tempel deed toen de Heere Jezus stierf?

Marcus 15:38: En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.

Dit is het gordijn dat voor het heilige der heiligen hing, waar het bloed van het lam jaar na jaar besprenkeld was om de zonden van Israël te bedekken. Waarom scheurde God het in tweeën? God wilde iedereen laten weten dat Jezus de volle prijs voor de zonde had betaald.

Hoe dom waren de Joden die niet wilden geloven en aannemen dat Jezus de Verlosser was die door God gestuurd was. Hoe dom waren zij om niet te geloven dat Zijn bloed volledig voor alle zonden betaald had.

Waarschijnlijk naaiden de Joden het gordijn voor het heilige der heiligen dicht en gingen ze verder met hun dierenoffers. En dit terwijl Jezus de prijs voor de vergeving van alle zonden volledig betaald had! Maar zijn veel mensen vandaag niet net zo dom als ze proberen zichzelf te redden door dat wat ze doen in plaats van eenvoudig te vertrouwen op wat Jezus al gedaan heeft?

En jij? Ga je vertrouwen op dat wat je zelf doet of op wat Jezus voor je aan het kruis heeft gedaan? Jezus Christus betaalde volledig voor iedereen die in Hem gelooft.

De zonden van iedereen die leefde in het Oude Testament en geloofde in de komende Verlosser, (mensen zoals Abraham, Mozes en David) werden volledig vergeven, omdat Jezus ook voor hen aan het kruis stierf. Iedereen die in de tijd van Jezus leefde en Hem vertrouwde (mensen zoals Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes) werden ook door God vergeven. En sinds die tijd hebben miljoenen mensen uit heel veel landen teruggekeken naar wat Jezus Christus deed toen Hij voor hen stierf, en zij hebben in Hem geloofd als hun Redder.

Het Oude Testament verwijst naar Jezus

We zijn deze les begonnen met het bord boven de snelweg. Zoals het bord de weg wijst, zo wijzen zoveel gebeurtenissen in het Oude Testament naar de Heere Jezus.

Hij is gekomen zoals beloofd was.

Hij was het perfecte offerlam.

Hij is gestorven zoals de profeten gezegd hadden.

Alleen door geloof in Hem en Zijn bloed kan er redding zijn van de straf voor onze zonden.

Vragen

 1. Toen Adam en Eva zondigden, wat maakten ze toen voor zichzelf?
  Antwoord: Een soort kleding van bladeren.
 2. Wat vond God van deze kleding? God accepteerde het niet.
  Antwoord: Zó mochten ze niet bij Hem komen. God maakte zelf kleding voor hen.
 3. Voordat die kleren klaar waren, moest er iets naars gebeuren... weet jij wat?
  Antwoord: Er moesten dieren gedood worden zodat God hun huiden kon gebruiken als bedekking.
 4. Wie moest er sterven om onze zonden te bedekken en om ons zo te maken dat wij weer tot God kunnen komen?
  Antwoord: Jezus moest sterven.
 5. Hoeveel manieren zijn er om tot God te komen?
  Antwoord: Er is maar één weg - door geloof in Jezus Christus.
 6. Hoe kan iemand tot God komen?
  Antwoord:
  1. Hij moet toegeven dat hij een zondaar is.
  2. Hij moet zijn geloof in de Heere Jezus stellen als Zijn Redder.
  3. Hij moet geloven dat toen de Heere Jezus stierf aan het kruis en Zijn bloed vloeide, dat Hij dat deed voor hem en dat deze betaling compleet was voor zijn zonden.